مدیر گروه داروسازی بالینی
English


دکتر افسانه وزین- متخصص داروسازی بالینی

مرتبه علمی: دانشیار

سوابق آموزشی و پژوهشی

دکتر افسانه وزین

 تلفن تماس: 32424127 -071  داخلی: 240

پست الکترونیکی Vazeena@sums.ac.ir
 
اعضای هیات علمی گروه داروسازی بالینی

دکتر ایمان کریم زاده- متخصص داروسازی بالینی

مرتبه علمی: استادیار

سوابق آموزشی و پژوهشی

دکتر ایمان کریم زاده

تلفن تماس: 32424127 -071  داخلی: 290

پست الکترونیکی: karimzadee@sums.ac.ir


دکتر لاله محمودی- متخصص داروسازی بالینی

مرتبه علمی: دانشیار

سوابق آموزشی و پژوهشی

دکتر لاله محمودی

 

  تلفن تماس: 32424127 -071  داخلی: 292

پست الکترونیکی: mahmoudi_l@sums.ac.irدکتر فرزانه فروغی نیا- متخصص داروسازی بالینی

مرتبه علمی: استادیار

سوابق آموزشی و پژوهشی

 دکتر فرزانه فروغی نیا

 

تلفن تماس: 32424127 -071  داخلی: 233

پست الکترونیکی:  foroughinia@sums.ac.ir 


 

 

 آدرس پستی: شیراز- دانشگاه علوم پزشکی شیراز-دانشکده داروسازی- گروه داروسازی بالینی

کد پستی 71345- صندوق پستی 1583

 

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-7 11:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ