مدیر گروه بیوتکنولوژی دارویی


دکتر علی دهشهری- متخصص بیوتکنولوژی دارویی

مرتبه علمی: دانشیار

سوابق آموزشی و پژوهشی
دکتر علی دهشهری

 تلفن تماس: 32424127 -071  داخلی: 251

پست الکترونیکی: 
dehshahria@sums.ac.ir
اعضای هیات علمی آموزشی 

دکتر یونس قاسمی- متخصص بیوتکنولوژی دارویی

مرتبه علمی:
استاد

سوابق آموزشی و پژوهشی

دکتر یونس قاسمی

تلفن تماس: 32424127 -071  داخلی: 214 یا 225
تلفکس مستقیم: 32426729-071 
پست الکترونیکی:  Ghasemiy@sums.ac.ir  


دکتر شیوا همتی- متخصص بيولوژي مولكولي

مرتبه علمی: دانشیار

سوابق آموزشی و پژوهشی

دکتر شیوا همتی

تلفن تماس: 32424127 -071  داخلی: 273

پست الکترونیکی hemmatish@sums.ac.ir

اعضای هیات علمی پژوهشی

دکتر محمدحسین مروت- متخصص بیوتکنولوژی دارویی

مرتبه علمی: استادیار

سوابق آموزشی و پژوهشی

دکتر محمدحسین مروت

 تلفن تماس: 32424127 -071  داخلی: 281

پست الکترونیکی: mhmorowvat@sums.ac.ir 

دکتر احمد غلامی- متخصص بیوتکنولوژی دارویی

مرتبه علمی: استادیار

سوابق آموزشی و پژوهشی

دکتر احمد غلامی 

تلفن تماس: 32424127 -071  داخلی: 301

پست الکترونیکیgholami@sums.ac.ir

دکتر محمدباقر قشون- متخصص بیوتکنولوژی دارویی

مرتبه علمی: استادیار

سوابق آموزشی و پژوهشی

دکتر محمدباقر قشون 

 

تلفن تماس: 32424127 -071  داخلی: 208

پست الکترونیکیghoshoonm@sums.ac.ir


 

 آدرس پستی: شیراز- دانشگاه علوم پزشکی شیراز-دانشکده داروسازی- گروه بیوتکنولوژی دارویی

کد پستی 71345- صندوق پستی 1583

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-29 11:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ