آزمایشگاه های گروه:

گروه بیوتکنولوژی دارویی دارای 5 آزمایشگاه تحقیقاتی و آموزشی می باشد:

 • آزمایشگاه مهندسی ژنتیک و ژن کلونینگ 
 • آزمایشگاه کشت سلولی
 • آزمایشگاه بیوتکنولوژی صنعتی و بیوپروسس
 • آزمایشگاه ژن درمانی و و ژنومیکس و متابولومیکس
 • آزمایشگاه کشت میکرو آلگ

 تجهیزات آزمایشگاهی:
 •  الکتروفورز ژن و پروتئین
 • فریزر درایر
 • بیورآکتور
 •  Real Time PCR
 • FPLC
 • میکروسکوپ فلورسنس
 • فلوریمتر و رومینومتر
 • ژل داک
 • سونیکاتور
 • انکوباتور
 • سل کانتر
 • اسپکتوفوتومتر
 • MicroPlate Reader
 • فریزر 70-
 • کلاستر کامپیوتری
 • فوتوبیورآکتور
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-3 10:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ