مدیر گروه نانوتکنولوژی دارویی


دکتر علیمحمد تمدن- متخصص فارماسیوتیکس

مرتبه علمی:
دانشیار

سوابق آموزشی و پژوهشی


تلفن تماس: 32424128 -071  داخلی: 257

پست الکترونیکی: 
amtamadon@sums.ac.ir 


اعضای هیات علمی گروه نانوتکنولوژی دارویی


دکتر سمیرا السادات ابوالمعالی-متخصص فارماسیوتیکس

مرتبه علمی: استادیار

سوابق آموزشی و پژوهشی

دکتر ابوالمعالی

تلفن تماس:
32424128 -071  داخلی: 288

پست الکترونیکی: abolmaali@sums.ac.ir


دکتر فاطمه احمدی- متخصص فارماسیوتیکس

مرتبه علمی:
استادیار

سوابق آموزشی و پژوهشی

دکتر فاطمه احمدی


تلفن تماس: 2424128 -0711  داخلی: 272

پست الکترونیکی: 
ahmadi_f@sums.ac.ir


دکتر سعید دانش آموز- متخصص فارماسیوتیکس

مرتبه علمی:
استادیار

سوابق آموزشی و پژوهشی

دکتر سعید دانش آموز

تلفن تماس: 32424128 -071  داخلی: 258

پست الکترونیکی Daneshamuz@sums.ac.ir


دکتر علی دهشهری- متخصص بیوتکنولوژی دارویی

مرتبه علمی: استادیار

سوابق آموزشی و پژوهشی

دکتر علی دهشهری

 تلفن تماس: 32424128 -071  داخلی: 251

پست الکترونیکی: 
dehshahria@sums.ac.ir


دکتر زهرا سبحانی- متخصص فارماسیوتیکس

مرتبه علمی:
استادیار

دکتر فاطمه سبحانی

پست الکترونیکی: 


دکتر سلیمان محمدی سامانی- متخصص فارماسیوتیکس

مرتبه علمی:
استاد

دکتر سلیمان محمدی سامانی

تلفن تماس: 32424128 -071  داخلی: 229 و 202

پست الکترونیکی: 
 smsamani@sums.ac.ir

دکتر غلامحسین یوسفی- متخصص فارماسیوتیکس

مرتبه علمی:
استادیار

دکتر غلامحسین یوسفی

 تلفن تماس: 32424128 -071  داخلی:269

پست الکترونیکی: 
ghyousefi@sums.ac.ir


 آدرس پستی: شیراز- دانشگاه علوم پزشکی شیراز-دانشکده داروسازی- گروه فارماسیوتیکس

کد پستی 71345- صندوق پستی 1583

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-22 10:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ