مدیر گروه کنترل کیفیت دارویی


دکتر هاشم منتصری- متخصص فارماسیوتیکس

مرتبه علمی:
دانشیار

سوابق آموزشی و پژوهشی


دکتر هاشم منتصری

 


 تلفن تماس: 32424127 -071  داخلی: 268

پست الکترونیکیHmontase@sums.ac.ir

اعضای هیات علمی گروه کنترل کیفیت دارویی

دکتر صغری خواب نادیده - متخصص شیمی دارویی

مرتبه علمی: استاد

سوابق آموزشی و پژوهشی

 


تلفن تماس: 32424127 -071  داخلی: 295

پست الکترونیکی Khabns@sums.ac.ir

دکتر زهرا رضایی - متخصص شیمی دارویی

مرتبه علمی: استاد

سوابق آموزشی و پژوهشی

 


تلفن تماس: 32424127 -071  داخلی: 259

پست الکترونیکی rezaeiza@sums.ac.ir

دکتر زهرا سبحانی- متخصص فارماسیوتیکس

مرتبه علمی: استادیار

سوابق آموزشی و پژوهشی

دکتر زهرا سبحانی 


تلفن تماس: 32424127 -071  داخلی: 312

پست الکترونیکی: sobhani@sums.ac.ir

دکتر شهره علی پور- متخصص فارماسیوتیکس

مرتبه علمی: استادیار

سوابق آموزشی و پژوهشی

شهره علی پور


  تلفن تماس: 32424127 -071 داخلی: 258

پست الکترونیکی
Alipour_sh@sums.ac.ir


آدرس پستی: شیراز- دانشگاه علوم پزشکی شیراز-دانشکده داروسازی- گروه فارماسیوتیکس

کد پستی 71345- صندوق پستی 1583
 
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-9-4 10:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ