استراتژی کلی آموزش در گروه:

استراتژی آموزشی تلفیقی از راهبردهای مدرس محور و دانشجو محور بوده، بر روشهای فعال آموزش وtutorial متمرکز است. ضمن آنکه پژوهش های کاربردی، محور کلیه فعالیتهای مورد نظر برنامه خواهد بود.

بمنظور دستیابی به بخشی از استراتژی های ذکر شده موارد زیر مورد توجه قرار خواهند گرفت:

الف. انتخاب داوطلبان مناسب با تاکید بر مسائل نگرشی و مهارتهای ارتباطی.

ب. ارائه آموزشهای آغازین و پیش نیاز.

ج. آموزش کافی نظری و عملی مبتنی بر نیازهای ملی و محلی.

د. فراهم کردن زمینه های انجام پژوهش و ارتباط با صنایع و شرکتها در کنار آموزش.

ه. فراهم کردن زمینه های بحث علمی و مشارکت در آموزش.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-23 13:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ