آزمایشگاه های گروه:

  • آزمايشگاه كنترل كيفيت داروها و آناليز دستگاهي
  • آزمايشگاه كنترل ميكروبي

آزمايشگاههاي تحقيقاتي گروه :
  • آزمايشگاه پايش درماني داروها (TDM) 

تجهيزات قابل دسترس در گروه:

 دستگاه های HPLC  ، ویسکومتر، فریزدرایر ،  پارتیکل سایز انالیزر ،DSC   پتانسيل زتا، انواع ميکروسکوپ ،انکوباتورهای کشت سلولي، کروماتوگرافي نفوذ ژل، کروماتوگرافي گاز - آشکارساز جرمي، طيف سنجي ماورابنفش  مرئي، طيف سنجي فلورسانس، طيف سنجی مادون قرمز، طيف سنجي جذب اتمي، کاپيلاري الکتروفورزيس، آناليز عنصري، اولتراسانتريفوژ، هموژنايزر اولتراسونيک، آناليز رئومتر، تبخيرکننده روتاري دستگاه های تستانحلالوتستزمانازهمپاشيدنقرصها و شیاف ها ، سختی سنج و تست فرسایش،  رطوبت سنج ، رنگ سنج، pH متر، سل دیفیوزن، انکوباتور و شیکر و اتوکلاو و لامینار ایر فلو و Safety Cabinet  ، ماشین ها و تجهیزات قرص سازی و شربت سازی در مقیاس پایلوت، کلین رم ، نرم افزارهای فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک وحلالیت دسترسی به امکانات لانه حیوانات آزمایشگاهی و آزمایشگاه های فارماکولوژی جهت آماده سازی مدلهای حیوانی در کنترل کیفیت و اثر بخشی و ایمنی مواد و فراورده های سلامت محور

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-23 12:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ