معرفي گروه آموزشي نانوفناوري دارويي
نانوفناوري به تعبير ستاد ملي نانوفناوري به تحقيق و توسعه در سطوح اتمي، مولکولي و ماکرومولکولي اطلاق مي شود که به درک پديده ها در مقياس نانو (1 تا 100 نانومتر) و يا به توليد و کاربرد ساختارها و سامانه هايي منجر مي شود که خواص و عملکرد منحصر به فرد بدليل اندازه کوچک خود دارا مي باشند. از تلفيق پيشرفته هاي اخير در رشته هاي نانوفناوري، زيست شناسي سلولي و مولکولي و علوم دارويي، حيطه جديدي موسوم به نانوفناوري دارويي حاصل شده است. در واقع نانوفناوري طيف وسيعي از فناوري هاي نوين را به منظور ساخت سامانه هاي نوين عوامل دارويي و بيولوژيک و يا درک تداخل آنها با سدهاي بيولوژيک سلولي و فيزيولوژيک فراهم نموده است. برخي از کاربردهاي نانوفناوري در داروسازی شامل موارد ذيل مي باشد:
1- سامانه هاي دارورساني آهسته رهش شامل ليپوزوم، نانوذرات پليمري و سيليکا، فرمولاسيون هاي نوين داروهاي با فراهمي زيستي پايين نظير نانوسوسپانسيون، دارورساني فراورده هاي بيولوژيک نظير پپتيد، پروتئين و اسيد نوکلئيک، فرمولاسيون هاي مبتني بر نانوفناوري براي راه تجويز جديد، حامل هاي دارويي هوشمند، حامل هاي دارويي مبتني بر نانوفناوری نظير نانولوله کربني، فولرن، دندريمر و نانوشل با ويژگي هاي منحصر به فرد جهت دارورساني به محل اثر.
2- طراحي و کشف دارو با استفاده از فناوري هاي نشانه دارکردن و رديابي سريع و با حساسيت بالا.
3- شناسايي و تصويربرداري با پروب هاي نانوذره
4- ساير موارد نظير مواد کاشتني در مهندسي بافت، حسگرها و وسايل پزشکي
گروه آموزشي نانوفناوري دارويي دانشگاه علوم پزشکي شيراز در سال 1391 با حمايت رياست محترم دانشگاه و رياست محترم دانشکده داروسازي و همکاری دانشکده علوم و فناوري هاي نوين پزشکي آغاز به کار نمود. اعضاي هيات علمي اين گروه با گرايش هاي تخصصي مختلف نظير نانوفناوري دارويي، فارماسوتيکس، زيست فناوري دارويي، فارماکوکينتيک، آناليز فيزيکوشيميايي، پليمر، زيست شناسي سلولي و مولکولي و بيوشيمي مي باشند.
هدف از راه اندازي گروه ترويج و آموزش متخصصين در حيطه نانوفناوري دارويي مي باشد که خلاهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه ها و مراکز پژوهشي را جبران کند. همچنين امکان فعاليت هاي تخصصي در محيط پژوهشي بين رشته اي را فراهم سازد و همکاري هاي درون گروهي و با ساير مراکز علمي و ارگان هاي رسمي را تقويت کند که در نهايت منجر به طراحي و ساخت نانوسامانه هاي دارويي با کاربردهاي درماني و تشخيصي در بيماران و عموم مردم گردد.
موضوعات پژوهشي مورد علاقه اعضاي گروه به شرح ذيل است:
1- سنتز، اصلاح شيميايي و بررسي خصوصيات فيزيکوشيميايي و کلوئيدي زيست مواد پليمري
2- ساخت و ارزيابي فارماسوتيکال سامانه هاي دارورساني نظير ليپوزوم، پگيلاسيون، نانوذرات پليمري، نانوهيدروژل، نانوذرات مغناطيسي، نانوذرات سيليکاي متخلخل، نانوذرات ليپيدي، دندريمر و نانولوله هاي کربني برای داروهاي کوچک مولکول و پپتيد - پروتئينی
3- ژن رساني و ارزيابي کارايي انتقال ژن
4- ارزيابي هاي زيست سازگاری، ايمني و اثربخشي نانومواد و سامانه هاي دارورساني نانو
5- ارزيابي فارماکوکينتيک و فارماکولوژيک نانوذرات در مدل هاي سلولي و حيواني
امکانات و تجهيزات پژوهشي مختلف نظير دستگاه تفرق اشعه ليزر، پتانسيل زتا، آناليزهای حرارتي، ميکروسکوپ نيروي اتمي، ميکروسکوپ فلورسانت، کشت سلولي، کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا، کروماتوگرافي نفوذ ژل، کروماتوگرافي گاز - آشکارساز جرمي، طيف سنجي ماورابنفش – مرئي، طيف سنجي فلورسانس، طيف سنجی مادون قرمز، طيف سنجي جذب اتمي، کاپيلاري الکتروفورزيس، آناليز عنصري، اولتراسانتريفوژ، هموژنايزر اولتراسونيک، آناليز زيست مواد، تانسيومتر، رئومتر، تبخيرکننده روتاري و اکسترودر ليپکس در آزمايشگاه های مختلف دردسترس بوده و اطلاعات مربوط در آدرس زير موجود مي باشد:
http://www.nanolab.ir/index.php?actn=lv&1&id=158
فارغ التحصيلان رشته هاي مختلف نظير دکتراي داروسازي، پزشکي، دندانپزشکي، علوم آزمايشگاهي و دامپزشکي و کارشناسي ارشد نانوفناوري، زيست فناوري، سم شناسي، فيزيولوژي، بيوشيمي، بيوفيزيک، صنايع غذايي، ايمني شناسي، ژنتيک، زيست شناسي، ميکروب شناسي،مهندسي پزشکي، زيست مواد، مهندسي پليمر و بيوانفورماتيک می توانند در قالب آزمون سراسری ساليانه اين رشته که توسط ديرخانه آموزش داروسازی و تخصصي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي برگزار مي شود در مقطع پي اچ دي اين رشته تحصيل نمايند.
دکتر عليمحمد تمدن
مدير گروه نانوفناوري دارويي
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-9-20 13:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ