گروه نانوتکنولوژی دارویی 


مدیر گروه


دکتر علیمحمد تمدن
-
متخصص فارماسیوتیکس

مرتبه علمی:
دانشیار

سوابق آموزشی و پژوهشی


 تلفن تماس: 32424128 -071  داخلی: 257

پست الکترونیکی: 
amtamadon@sums.ac.ir 


عضو هیات علمی آموزشی تمام وقت

دکتر سمیرا السادات ابوالمعالی
-
متخصص فارماسیوتیکس

مرتبه علمی: استادیار

سوابق آموزشی و پژوهشی


تلفن تماس:
32424128 -071  داخلی: 288

پست الکترونیکی: abolmaali@sums.ac.ir 

اعضای هیات علمی آموزشی همکار

دکتر فاطمه احمدی- متخصص فارماسیوتیکس

مرتبه علمی:
دانشیار

سوابق آموزشی و پژوهشی

دکتر فاطمه احمدی


تلفن تماس: 2424128 -0711  داخلی: 272

پست الکترونیکی: 
ahmadi_f@sums.ac.ir

دکتر سعید دانش آموز- متخصص فارماسیوتیکس

مرتبه علمی:
دانشیار

سوابق آموزشی و پژوهشی

دکتر سعید دانش آموز

تلفن تماس: 32424128 -071  داخلی: 258

پست الکترونیکی Daneshamuz@sums.ac.ir

دکتر علی دهشهری- متخصص بیوتکنولوژی دارویی

مرتبه علمی: دانشیار

سوابق آموزشی و پژوهشی

دکتر علی دهشهری

 

 تلفن تماس: 32424128 -071  داخلی: 251

پست الکترونیکی: 
dehshahria@sums.ac.ir


دکتر زهرا سبحانی- متخصص فارماسیوتیکس

مرتبه علمی:
استادیار

دکتر فاطمه سبحانی

تلفن تماس: 32424127 -071  داخلی: 312

پست الکترونیکی: sobhani@sums.ac.ir


دکتر سلیمان محمدی سامانی- متخصص فارماسیوتیکس

مرتبه علمی:
استاد

دکتر سلیمان محمدی سامانی

تلفن تماس: 32424128 -071  داخلی: 229 و 202

پست الکترونیکی: 
 smsamani@sums.ac.ir

دکتر غلامحسین یوسفی- متخصص فارماسیوتیکس

مرتبه علمی:
دانشیار

دکتر غلامحسین یوسفی

  تلفن تماس: 32424128 -071  داخلی:269

پست الکترونیکی: 
ghyousefi@sums.ac.ir


دکتر نگار فیروزآبادی- متخصص فارماکولوژی


مرتبه علمی: استادیار

دکتر فیروزآبادی

 تلفن تماس: 32424128 -071  داخلی:303

پست الکترونیکی : firouzabadi@sums.ac.irدکتر الهام هائم- متخصص آمار زیستی

مرتبه علمی: استادیار

دکتر هائم 

 تلفن تماس: 32424128 -071  داخلی:318

پست الکترونیکی : elhamhaem@gmail.com


 

عضو  هیات علمی پژوهشی همکار 

دکتر صدیقه برنده


مرتبه علمی: استادیار

 

 تلفن تماس: 32424128 -071  داخلی:211

پست الکترونیکی :


 آدرس پستی: شیراز- دانشگاه علوم پزشکی شیراز-دانشکده داروسازی- گروه فارماسیوتیکس

کد پستی 71345- صندوق پستی 1583

 

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-6-14 12:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ