مدیر گروه فارماسیوتیکس


دکتر فاطمه احمدی- متخصص فارماسیوتیکس

مرتبه علمی:
دانشیار

سوابق آموزشی و پژوهشی


Dr Ahmadi 


 تلفن تماس: 32424127 -071  داخلی: 272

پست الکترونیکیahmadi_f@sums.ac.ir


اعضای هیات علمی گروه فارماسیوتیکس

دکتر امیر آزادی - متخصص فارماسیوتیکس

مرتبه علمی: استادیار

سوابق آموزشی و پژوهشی

amir azadi


تلفن تماس: 32424127 -071  داخلی: 286

پست الکترونیکی aazadi@sums.ac.ir

دکتر غلامحسین یوسفی - متخصص فارماسیوتیکس

مرتبه علمی: دانشیار

سوابق آموزشی و پژوهشی

دکتر یوسفی


تلفن تماس: 32424127 -071  داخلی: 275

پست الکترونیکی ghyousefi@sums.ac.ir

دکتر علیمحمد تمدن- متخصص فارماسیوتیکس

مرتبه علمی: دانشیار

سوابق آموزشی و پژوهشی

دکتر تمدن


تلفن تماس: 32424127 -071  داخلی: 257

پست الکترونیکیamtamadon@sums.ac.ir

دکتر  سعید دانش آموز - متخصص فارماسیوتیکس

مرتبه علمی: دانشيار

سوابق آموزشی و پژوهشی

دکتر سعید دانش آموز


تلفن تماس: 32424127 -071  داخلی: 258

پست الکترونیکیDaneshamuz@sums.ac.ir

دکتر محمدصادق سیافان- متخصص فارماسیوتیکس

مرتبه علمی: استادیار

سوابق آموزشی و پژوهشی

دکتر سیافان

تلفن تماس: 32424127 -071  داخلی: 237

پست الکترونیکیSayyafanm@sums.ac.ir

دکتر سلیمان محمدی سامانی- متخصص فارماسیوتیکس

مرتبه علمی: استاد

سوابق آموزشی و پژوهشی

دکتر سلیمان محمدی سامانی


تلفن تماس: 32424127 -071  داخلی: 202 و 229

پست الکترونیکیsmsamani@sums.ac.ir

دکتر هاشم منتصری- متخصص فارماسیوتیکس

مرتبه علمی: استادیار

سوابق آموزشی و پژوهشی

دکتر هاشم منتصری


تلفن تماس: 32424127 -071  داخلی: 239

پست الکترونیکیHmontase@sums.ac.ir 

دکتر هاجر اشرافی- متخصص فارماسیوتیکس

مرتبه علمی: استادیار

سوابق آموزشی و پژوهشی

دکتر هاجر اشرافی تلفن تماس: 32424127 -071  داخلی :320
پست الکترونیکی
hashrafi@sums.ac.ir

 آدرس پستی: شیراز- دانشگاه علوم پزشکی شیراز-دانشکده داروسازی- گروه فارماسیوتیکس

کد پستی 71345- صندوق پستی 1583
 
 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-6 14:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ