مدیر گروه فارماکولوژی
English-site


دکتر محمدجواد خشنود- متخصص فارماکولوژی و سم شناسی

مرتبه علمی: دانشیار

سوابق آموزشی و پژوهشی

  تلفن تماس: 32424127 -071  داخلی: 236

پست الکترونیکی: 
Khoshnoudm@sums.ac.ir

 اعضای هیات علمی گروه فارماکولوژی

دکتر اکرم جمشیدزاده- متخصص فارماکولوژی و سم شناسی

مرتبه علمی: استاد

سوابق آموزشی و پژوهشی

 


تلفن تماس: 32424127 -071  داخلی: 230

پست الکترونیکی:  ajamshid@sums.ac.ir 

دکتر مرضیه راشدی نیا- متخصص سم شناسی

مرتبه علمی: استادیار

سوابق آموزشی و پژوهشی

 rashedinia


  تلفن تماس: 32424127 -071  داخلی: 319

پست الکترونیکی: rashedinia@sums.ac.ir


دکتر نگار فیروزآبادی- متخصص فارماکولوژی

مرتبه علمی: استادیار

سوابق آموزشی و پژوهشی

 دکتر نگار فیروزآبادی

تلفن تماس: 32424127 -071  داخلی: 303

پست الکترونیکی: firouzabadi@sums.ac.ir
 


دکتر افشین محمدی بردبری - متخصص سم شناسی

مرتبه علمی:استادیار

 سوابق آموزشی و پژوهشی


  تلفن تماس: 32424127 -071  داخلی: 234

پست الکترونیکیtoxicology@sums.ac.ir

دکتر حسین نیک نهاد- متخصص فارماکولوژی و سم شناسی

مرتبه علمی: استاد

سوابق آموزشی و پژوهشی


  تلفن تماس: 32424127 -071  داخلی: 260

پست الکترونیکی: niknahadh@sums.ac.ir
آدرس پستی: شیراز- دانشگاه علوم پزشکی شیراز-دانشکده داروسازی- گروه فارماکولوژی

کد پستی 71345- صندوق پستی 1583 

 

 

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-24 15:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ