استراتژی کلی آموزشی:

استراتژی آموزشی تلفیقی از راهبردهای مدرس محور و دانشجو محور بوده، بر روشهای فعال آموزش و tytorial متمرکز است. ضمن آنکه پژوهش، محور کلیه فعالیتهای مورد نظر برنامه خواهد بود.

بمنظور دستیابی به بخشی از استراتژی های ذکر شده موارد زیر مورد توجه قرار خواهند گرفت:

الف. انتخاب داوطلبان مناسب با تاکید بر مسائل نگرشی و مهارتهای ارتباطی.

ب. ارائه آموزشهای آغازین و پیش نیاز.

ج. آموزش کافی نظری و عملی مبتنی بر نیازهای ملی و محلی.

د. فراهم کردن زمینه های انجام پژوهش در کنار آموزش.

ه. فراهم کردن زمینه های بحث علمی و مشارکت در آموزش.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-17 10:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ