ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

1

آقای دکتر افشین محمدی بردبری

معاونت پشتیبانی دانشکده داروسازی

32424127 داخلی 203

2

خانم اسما نجیبی

 رابط کمیته نظام پیشنهادات

32424127 داخلی 238

3

خانم مرضیه دادبین

رابط واحد فناوری اطلاعات

32424127 داخلی 207

4

خانم صدیقه زارع پور

رابط طرح تکریم

 کارشناس فرهنگی

32424127 داخلی 294

5

آقای علیرضا ترابی

مسئول حسابداری

32424127 داخلی 205 
6

خانم مینا زارعی 

 کارشناس پژوهشی و رابط وب سایت و رابط اموزش ضمن خدمت

32424127 داخلی 297

7

 خانم صدیقه خادمیان

بازرسین طرح تکریم

32424127 داخلی 245

8

آقای خالق شعبانی اصل

 امور عمومی و اداری

32424127 داخلی 212
9

خانم فاطمه اصغر نژاد

رابط رسیدگی به شکایات

32424127 داخلی 201
10

خانم راضیه کشاورز

کتابدار، رابط کمیته مستند سازی

32424127 داخلی 261
11

خانم فاطمه اصغرنژاد

رابط بیمه تکمیلی

32424127 داخلی 201
12

خانم صدیقه زارع پور

رابط نظام آراستگی

32424127 داخلی 294
  

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-4 10:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ