ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

1

آقای دکتر افشین محمدی بردبری

معاونت پشتیبانی دانشکده داروسازی

32424127 داخلی 203

2

خانم جمیله ابراهیمی نژاد

کتابدار، رابط کمیته نظام پیشنهادات

32424127 داخلی 274

3

خانم مرضیه دادبین

رابط واحد فناوری اطلاعات

32424127 داخلی 207

4

آقای مهدی حاج ابراهیمی

 مسئول کتابخانه

32424127 داخلی 274

5

خانم صدیقه زارع پور

رابط طرح تکریم

32424127 داخلی 294

6

خانم صدیقه زارع پور

 کارشناس فرهنگی

32424127 داخلی 294

7

خانم مینا زارعی 

 کارشناس پژوهشی و رابط وب سایت و رابط اموزش ضمن خدمت

32424127 داخلی 297

8

خانم نرگس هوشیار و خانم صدیقه خادمیان

بازرسین طرح تکریم

32424127 داخلی 227

9

آقای خالق شعبانی اصل

 امور عمومی و اداری

32424127 داخلی 212
10

خانم اسما نجیبی

رابط رسیدگی به شکایات

32424127 داخلی 294
11

خانم راضیه کشاورز

کتابدار، رابط کمیته مستند سازی

32424127 داخلی 261
12

خانم فاطمه اصغرنژاد

رابط بیمه تکمیلی

32424127 داخلی 280
13

آقای علیرضا ترابی

مسئول حسابداری

32424127 داخلی 205 
14

خانم نرگس هوشیار

رابط نظام آراستگی

32424127 داخلی 294
  

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-16 12:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ