مرکز رشد واحد فناوری فرآورده های دارویی
و مرکز رشد بیوتکنولوژی
تلفن دانشکده:32425374-32425305-32424127-32424128-(071)
تلفن مرکز رشد: 32425403-(071)
فكس دانشكده : 32424126
ساختمان رشد
رييس مرکز رشد بيوتکنولوژی دارويی
آقای دکتر قاسمی
268-1
ساختمان رشد
رييس مرکز رشد فرآورده های دارويي
آقای دکتر منتصری
268-1
ساختمان رشد
مدير داخلی
خانم صفری
268-2
ساختمان رشد
کارشناس مرکز
خانم کريمی زاده
268-1
268-3
ساختمان رشد
کارشناس IT
خانم اعرابی
268-4
مرکز تحقيقات علوم دارويي
طبقه اول
ساختمان پژوهش
رئيس مرکز تحقيقات دارويي
آقای دکتر قاسمی
214
ساختمان اساتید
عضو هیات علمی پژوهشی تمام وقتآقای دکتر آزادی286
ساختمان اساتید
عضو هیات علمی پژوهشی تمام وقتآقای دکتر مروت243
ساختمان اساتید
عضو هیات علمی پژوهشی تمام وقتخانم دکتر ابوالحسن زاده265
ساختمان پژوهش
عضو هیات علمی پژوهشی تمام وقتآقای دکتر حیدری282
ساختمان اساتید
عضو هیات علمی پژوهشی تمام وقتآقای دکتر غلامی301
ساختمان اساتید
عضو هیات علمی پژوهشی تمام وقتخانم دکتر فرجادیان302
ساختمان پژوهش
کارشناس مرکز
آقای کاظمی
225
ساختمان پژوهش
کارشناس مرکز
آقای بنی هاشمی
225

* جهت تماس از طریق تلفن های داخلی، ابتدا شماره 32424127-71-0098 را شماره گیری نموده و بعد داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.

آزمايشگاه های دانشکده داروسازی
مركز تلفن:32424127-32424128
فكس دانشكده : 32424126
نام آزمايشگاه
نام و نام خانوادگی کارشناس
شماره ساختمان
تلفن داخلی
آزمايشگاه فارماسیوتیکس 1
آقاي دشتباني
ساختمان شماره 2
216
آزمايشگاه كنترل ميكروبي
آقاي اكبري زاده
ساختمان شماره 2
213
آزمايشگاه اشكال دارويي
خانم امانت
ساختمان شماره 2
284
اتاق اتوكلاو ( گروه فارماسيوتيكس )
.......
ساختمان شماره 2
287
آزمايشگاه بيوتكنولوژي
خانم ها: مخبری، کوچکی
ساختمان پژوهش
 ( شماره 5)
225
آزمايشگاه TDM
.......
.......
223
آزمايشگاه داروسازي سنتي
خانم خادميان
ساختمان پژوهش
245
آزمايشگاه فارماكوگنوزي
آقاي حقيقت
ساختمان پژوهش
248
آزمايشگاه آموزشي شيمي آلي
خانم زحمتکش
ساختمان شماره 1
280
آزمايشگاه تحقيقات شيمي دارويي
.......
ساختمان شماره 1
277
آزمايشگاه دستگاهي شيمي دارويي
خانم مشعشع
ساختمان شماره 1
280
آزمايشگاه آموزشي شيمي عمومي و تجزيه
آقاي حميدپور
ساختمان شماره 1
284
آزمايشگاه سم شناسي
خانم نجيبي
ساختمان پژوهش
238
آزمايشگاه ژئوميکس
.......
ساختمان پژوهش
218
آزمايشگاه زیست مواد
.......
ساختمان شماره 1
232
داروخانه مدل
.......
ساختمان شماره 1
253
آزمایشگاه نانوتکنولوژی
.......
ساختمان شماره 1
264

* جهت تماس از طریق تلفن های داخلی ابتدا شماره 32424127-71-0098 را شماره گیری نموده و بعد داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.

اعضای هيات علمی دانشکده داروسازی شيراز
مركز تلفن:32425374-32425305-32424127-32424128-(071)
فكس دانشكده : 32424126
نام و نام خانوادگی
سمت
سایر
تلفن داخلی
گروه بيوتکنولوژی دارويی
آقاي دكتر قاسمي
مدير گروه
رییس مرکز تحقیقات علوم دارویی و رییس دانشکده علوم و فناوری های نوین
214
آقاي دكتر دهشهري
ساير اعضا
معاون پژوهشی دانشجويي دانشکده
251
آقای دکتر مروت
ساير اعضا
 
281
خانم دكتر همتي
ساير اعضا
رییس آزمايشگاه ژنوميکس
273
گروه داروسازي باليني
خانم دكتر وزین
مدير گروه
 
240
خانم دكتر محمودي
ساير اعضا
 
292
آقای دکتر کریم زاده
ساير اعضا
  290
گروه داروسازي سنتي
آقاي دكتر محقق زاده
 مدير گروه
 
247
خانم دكتر ابوالحسن زاده
ساير اعضا
 
265
آقای دکتر محمد مهدی زرشناس
ساير اعضا
  243
گروه شيمی دارويی
آقاي دكتر صادق پور
مدير گروه
 
262
آقای دکتر خوشنويس زاده
ساير اعضا
 مسئول EDO و رئیس آزمایشگاه غذا و دارو
242
خانم دکتر رسول امينی
ساير اعضا
 
241
خانم دكتر رضايي
ساير اعضا

259
آقای دکتر ساختمان
ساير اعضا
معاون فرهنگی دانشکده
209
خانم دكتر خواب ناديده
ساير اعضا
 
295
گروه فارماسيوتيكس
خانم دكتر احمدي
مدير گروه
 
272
آقاي دكتر آزادی
ساير اعضا
 رئیس اداره استعدادها و عملکردهای درخشان
 
286
آقاي دكتر يوسفي
ساير اعضا
رییس کمیته تحقیقات دانشجویی 
275
آقاي دكتر تمدن
ساير اعضا
رییس آزمايشگاه نانوتکنولوژی و
رئيس مرکز تحقيقات نانوفناوری در دارورسانی
معاون آموزشي دانشکده
257 و 264
آقاي دكتر دانش آموز
ساير اعضا
 
258
آقاي دكتر محمدي ساماني
ساير اعضا
رييس دانشکده داروسازی
202 و229
آقاي دكتر سيافان
ساير اعضا
 
237
آقاي دکتر منتصری
ساير اعضا
 مسئول کنترل مواد و فرآورده های دارویی و رئییس مرکز رشد وفرآورده های دارویی دانشگاه
239 و 268
گروه فارماكوگنوزي
آقاي دكتر معين
مدير گروه
 
226
خانم دكتر حامدي
ساير اعضا
 
246
آقاي دكتر سراج
ساير اعضا
 
267
گروه فارماکولوژی و سم شناسي
خانم دكتر جمشيد زاده
مدير گروه
 
230
آقاي دكتر خشنود
ساير اعضا
 
236
خانم دكتر فیروزآبادی
ساير اعضا
 معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده
303
آقاي دكتر محمدی بردبری
ساير اعضا
معاون پشتيباني دانشکده
234
آقاي دكتر نيك نهاد
ساير اعضا
معاون غذا و دارو دانشگاه
260
گروه نانوتکنولوژی دارویی
آقاي دكتر علیمحمد تمدن
مدير گروه
 
257 و 264
 خانم دکتر سمیرا السادات ابوالمعالی
ساير اعضامسئول استعدادهای  درخشان دانشکده288
 * جهت تماس از طریق تلفن های داخلی ابتدا شماره 32424127-71-0098 را شماره گیری نموده و بعد داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.
واحد فرهنگی و دانشجويی
مركز تلفن:32425374-32425305-32424127-32424128-(071)
فكس دانشكده : 32424126
نام واحد يا بخش
نام و نام خانوادگی
تلفن داخلي
تلفن مستقيم
معاون فرهنگی
آقای دکتر ساختمان
209
32424127
كارشناس فرهنگي
خانم زارع پور
294
32424127

كارشناس فرهنگي

آقای نوذری

269

32424127

مدير فرهنگسرای نهاد رهبري دانشکده
(امام جماعت دانشکده)
291
32424127

* جهت تماس از طریق تلفن های داخلی ابتدا شماره 32424127-71-0098 را شماره گیری نموده و بعد داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.

واحد پژوهش و كتابخانه
مركز تلفن:32425374-32425305-32424127-32424128-(071)
فكس دانشكده : 32424126
نام واحد يا بخش
نام و نام خانوادگی
تلفن داخلي
تلفن مستقيم
معاون پژوهشی
آقای دکتر دهشهری
251
32424127
كارشناس پژوهشي و پژوهشيار
خانم سميه زارعي
299
32424127
مسئول كتابخانه
آقای حاج ابراهيمی
274
32424127
خدمات عمومي كتابخانه
خانم ها:  صفوي نيا – كشاورز- ابراهيمی نژاد
261
32424127
کارشناس مجله دانشکده
خانم مینا زارعی
297
32424127

* جهت تماس از طریق تلفن های داخلی ابتدا شماره 32424127-71-0098 را شماره گیری نموده و بعد داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.

واحد آموزش
مركز تلفن:32425374-32425305-32424127-32424128-(071)
فكس دانشكده : 32424126
نام واحد يا بخش
نام و نام خانوادگی
تلفن داخلي
تلفن مستقيم
معاون آموزشي
دکتر تمدن
257
32424127
مسئول آموزش
خانم سليماني
227
32424127
کارشناسان آموزش
خانم هوشیار279
32424127
کارشناسان آموزش
خانم ها: حبيبي-سعيدی- فرمانيه
217
32424255
مسئول EDO دکتر مهدی خوشنویس زاده242
32424127
کارشناس EDO خانم فرمانيه
217
32424127

* جهت تماس از طریق تلفن های داخلی ابتدا شماره 32424127-71-0098 را شماره گیری نموده و بعد داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.

واحد پشتيبانی و امور مالی

مركز تلفن:32425374-32425305-32424127-32424128-(071)
فكس دانشكده : 32424126
نام واحد يا بخش
نام و نام خانوادگی
تلفن داخلي
تلفن مستقيم
معاون پشتيباني
آقاي دكتر افشین محمدی بردبری
234و  202
32424127
اداره امور عمومي و اداري
آقاي شعباني
212
32424127
نماينده شركت مستقر در دانشكده
آقای سعیدی فر
219
32424127
مسئول حسابداري
آقاي ترابی
205
32426121
حسابداري دانشكده
خانم سعادت و آقای گودرزی
221
32424127
دبيرخانه
آقاي خليلي زاده
228
32424127
کارشناس IT و فن آوري اطلاعات
خانم دادبين
آقاي بهاري
207
32424127
فکس واحد فن آوری اطلاعات....25432424127
متصدی امور دفتری
خانم مقصودی
287
32424127
انباردار
آقاي مولايي
224
32424127
امين اموال
آقاي گودرزي
249
32424127
كارپرداز
آقاي شادمان
224
32424127
مسئول تأسيسات
آقاي منوچهري
220
32424127
تأسيسات
.....
210
 32424127
سرپرست حفاظت فیزیکی
آقای خاکپور
271
32424127
حفاظت فیزیکی درب ورودی
.....
270
32424127
حفاظت فیزیکی ساختمان پژوهش
.....
250
32424127
واحد نقليه
.....
266
32424127
مرکز زيراكس
خانم دهقان
215
32424127
اوپرانور
خانم اصغرنژاد
201
32424127
سلف سرویس دانشکده
.....20332424127

* جهت تماس از طریق تلفن های داخلی ابتدا شماره 32424127-71-0098 را شماره گیری نموده و بعد داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.

نام واحد يا بخش

نام و نام خانوادگی
تلفن داخلي
تلفن مستقيم
مركز تلفن دانشکده:32425374-32425305-32424127-32424128-(071)
فكس دانشكده : 32424126(071)
رياست

رياست

آقاي دكتر سليمان محمدی سامانی

202

32426070

منشي رياست

خانم بافندكار

202

32426070

* جهت تماس از طریق تلفن های داخلی ابتدا شماره 32424127-71-0098 را شماره گیری نموده و بعد داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-21 9:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ