مرکز رشد واحد فناوری فرآورده های دارویی
و مرکز رشد بیوتکنولوژی
تلفن دانشکده:32425374-32425305-32424127-32424128-(071)
تلفن مرکز رشد: 32425403-(071)
فكس دانشكده : 32424126
ساختمان رشد
رييس مرکز رشد بيوتکنولوژی دارويی
آقای دکتر قاسمی
268-1
ساختمان رشد
رييس مرکز رشد فرآورده های دارويي
آقای دکتر منتصری
268-1
ساختمان رشد
مدير داخلی
خانم صفری
268-2
ساختمان رشد
کارشناس مرکز
خانم کريمی زاده
268-1
268-3
ساختمان رشد
کارشناس IT
خانم اعرابی
268-4
مرکز تحقيقات علوم دارويي
طبقه اول
ساختمان پژوهش
رئيس مرکز تحقيقات دارويي
آقای دکتر قاسمی
214
ساختمان اساتید
عضو هیات علمی پژوهشی تمام وقتآقای دکتر آزادی286
ساختمان اساتید
عضو هیات علمی پژوهشی تمام وقتآقای دکتر مروت243
ساختمان اساتید
عضو هیات علمی پژوهشی تمام وقتخانم دکتر ابوالحسن زاده265
ساختمان پژوهش
عضو هیات علمی پژوهشی تمام وقتآقای دکتر حیدری282
ساختمان اساتید
عضو هیات علمی پژوهشی تمام وقتآقای دکتر غلامی301
ساختمان اساتید
عضو هیات علمی پژوهشی تمام وقتخانم دکتر فرجادیان302

* جهت تماس از طریق تلفن های داخلی، ابتدا شماره 32424127-71-0098 را شماره گیری نموده و بعد داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.

آزمايشگاه های دانشکده داروسازی
مركز تلفن:32424127-32424128
فكس دانشكده : 32424126
نام آزمايشگاه
نام و نام خانوادگی کارشناس
شماره ساختمان
تلفن داخلی
آزمايشگاه فارماسیوتیکس 1
آقاي دشتباني
ساختمان شماره 2
216
آزمايشگاه كنترل ميكروبي
آقاي اكبري زاده
ساختمان شماره 2
213
آزمايشگاه اشكال دارويي
آقای خیاط
ساختمان شماره 2
284
آزمايشگاه رزيدنت
.......
ساختمان شماره 2
285
آزمايشگاه بيوتكنولوژي
خانم ها: مخبری، کوچکی
ساختمان پژوهش
 ( شماره 5)
225
آزمايشگاه TDM
.......
.......
223
آزمايشگاه داروسازي سنتي
خانم خادميان
ساختمان پژوهش
245
اتاق دستياران فارماكوگنوزي
  307
آزمايشگاه فارماكوگنوزي
آقاي حقيقت
ساختمان پژوهش
248
آزمايشگاه آموزشي شيمي آلي
خانم زحمتکش
ساختمان شماره 1
252
آزمايشگاه تحقيقات شيمي دارويي
.......
ساختمان شماره 1
277
آزمايشگاه دستگاهي شيمي دارويي
خانم مشعشع
ساختمان شماره 1
252
آزمايشگاه آموزشي شيمي عمومي و تجزيه
خانم سعیدی
ساختمان شماره 1
280
آزمايشگاه سم شناسي
خانم نجيبي
ساختمان پژوهش
238
آزمايشگاه ژئوميکس
.......
ساختمان پژوهش
218
آزمايشگاه زیست مواد
.......
ساختمان شماره 1
232
داروخانه مدل
.......
ساختمان شماره 1
253
دفتر مركز تحقيقات نانو فناوري
دكتر برنده 211
آزمایشگاه راديوفارماسي
  305-306
آزمایشگاه نانوتکنولوژی
.......
ساختمان شماره 1
264

* جهت تماس از طریق تلفن های داخلی ابتدا شماره 32424127-71-0098 را شماره گیری نموده و بعد داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.

اعضای هيات علمی دانشکده داروسازی شيراز
مركز تلفن:32425374-32425305-32424127-32424128-(071)
فكس دانشكده : 32424126
نام و نام خانوادگی
سمت
سایر  مسئولیت های اجرایی
تلفن داخلی
گروه بيوتکنولوژی دارويی
آقاي دكتر دهشهری
مدير گروه
معاون تحقيقات و فناوري دانشکده
251
آقاي دكتر قاسمی
ساير اعضا
رییس مرکز تحقیقات علوم دارویی و معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه
214
آقای دکتر مروت
ساير اعضا
 
281
خانم دكتر همتي
ساير اعضا
رییس آزمايشگاه ژنوميکس
273
خانم دكتر فرجادیان
ساير اعضا
رییس کمیته تحقیقات دانشجویی
302
آقاي دكتر قشون
ساير اعضا
 
208
گروه داروسازي باليني
خانم دكتر وزین
مدير گروه
 
240
خانم دكتر محمودي
ساير اعضا
 
292
آقای دکتر کریم زاده
ساير اعضا
   290
خانم دكتر فروغی نیا
ساير اعضا
 مسئول استعدادهای  درخشان دانشکده
233
گروه داروسازي سنتي
آقاي دكتر محقق زاده
 مدير گروه
 
247
خانم دكتر ابوالحسن زاده
ساير اعضا
 
265
آقای دکتر محمد مهدی زرشناس
ساير اعضا
 معاون فرهنگي دانشكده داروسازي
231 و 243
گروه شيمی دارويی
آقاي دكتر صادق پور
مدير گروه
 مدير گروه شيمي دارويي
262
آقای دکتر خوشنويس زاده
ساير اعضا
 مسئول EDO و رئیس آزمایشگاه غذا و دارو
242
خانم دکتر رسول امينی
ساير اعضا
 
241
خانم دكتر رضايي
ساير اعضا

259
آقای دکتر ساختمان
ساير اعضا
 معاون آموزشی و تحصيلات تكميلي دانشکده و مسئول وب سایت و مسئول فنی انبار داروخانه های آموزشی
209
خانم دكتر خواب ناديده
ساير اعضا
 
295
خانم دكتر فقیه
ساير اعضا
 
314
گروه فارماسيوتيكس
خانم دكتر احمدي
مدير گروه
 
272
آقاي دكتر دانش آموز
ساير اعضا
 
 317
آقاي دكتر آزادی
ساير اعضا
 رئیس اداره استعدادها و عملکردهای درخشان دانشگاه
 
286
آقاي دكتر يوسفي
ساير اعضا
 
275
آقاي دكتر تمدن
ساير اعضا
رییس آزمايشگاه نانوتکنولوژی و
رئيس مرکز تحقيقات نانوفناوری در دارورسانی

 264
خانم دكتر سبحانی
ساير اعضا
 
312
آقاي دكتر محمدي ساماني
ساير اعضا
رييس دانشکده داروسازی
202 و229
آقاي دكتر سيافان
ساير اعضا
 
237
آقاي دکتر منتصری
ساير اعضا
 مسئول کنترل مواد و فرآورده های دارویی و رئییس مرکز رشد وفرآورده های دارویی دانشگاه
239 و 268
خانم دكتر علیپور
ساير اعضا
 
258
خانم دكتر اشرافی
ساير اعضا
 
320
گروه فارماكوگنوزي
آقاي دكتر معين
مدير گروه
 
226
خانم دكتر حامدي
ساير اعضا
 
246
آقاي دكتر سراج
ساير اعضا
 
267
آقاي دكتر پاسداران لشکری
ساير اعضا
 
321
گروه فارماکولوژی و سم شناسي
آقای دکتر خشنود
مدير گروه
 معاون غذا و دارو دانشگاه
236
خانم دکتر جمشیدزاده
ساير اعضا
 
230
آقای دکتر حیدری
ساير اعضا
 
282
خانم دكتر فیروزآبادی
ساير اعضا
 
303
آقاي دكتر محمدی بردبری
ساير اعضا
معاون پشتيباني دانشکده
234
آقاي دكتر نيك نهاد
ساير اعضا

260
خانم دكتر راشدی نیا
ساير اعضا
 
319
گروه نانوتکنولوژی دارویی
آقاي دكتر علیمحمد تمدن
مدير گروه
 
264
 خانم دکتر سمیرا السادات ابوالمعالی
ساير اعضا   288
گروه کنترل کیفیت دارویی
 
آقاي دكتر منتصری
مدير گروه
 
268
خانم دكتر سبحانی
ساير اعضا
 
312
 خانم دكتر حائم
    318
 * جهت تماس از طریق تلفن های داخلی ابتدا شماره 32424127-71-0098 را شماره گیری نموده و بعد داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.
واحد فرهنگی و دانشجويی
مركز تلفن:32425374-32425305-32424127-32424128-(071)
فكس دانشكده : 32424126
نام واحد يا بخش
نام و نام خانوادگی
تلفن داخلي
تلفن مستقيم
معاون فرهنگی
آقاي دكتر زرشناس
231
32424127
مدیرفرهنگی
آقای دکتر غلامی
301
32424127
كارشناس فرهنگي
خانم زارع پور
294
32424127
مدير فرهنگسرای نهاد رهبري دانشکده-مركز مشاوره
(امام جماعت دانشکده)
309
32424127
    
 
 

 
    

* جهت تماس از طریق تلفن های داخلی ابتدا شماره 32424127-71-0098 را شماره گیری نموده و بعد داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.

 واحد پژوهش و كتابخانه
مركز تلفن:32425374-32425305-32424127-32424128-(071)
فكس دانشكده : 32424126
نام واحد يا بخش
نام و نام خانوادگی
تلفن داخلي
تلفن مستقيم
معاون تحقيقات و فناوري
آقای دکتر دهشهری
251
32424127
كارشناس پژوهشي و پژوهشيار
خانم سميه زارعي
299
32424127
مسئول كتابخانه
خانم راضیه کشاورز
274
32424127
خدمات عمومي كتابخانه
خانم ها صفوي نيا و باسره
261
32424127
کارشناس مجله
خانم مینا زارعی
297
32424127
کارشناس وب سایت دانشکده
خانم مرضیه دادبین
207
32424127* جهت تماس از طریق تلفن های داخلی ابتدا شماره 32424127-71-0098 را شماره گیری نموده و بعد داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.

واحد آموزش
مركز تلفن:32425374-32425305-32424127-32424128-(071)
فكس دانشكده : 32424126
نام واحد يا بخش
نام و نام خانوادگی
تلفن داخلي
تلفن مستقيم
معاون آموزشي
دکتر ساختمان
209
32424127
مسئول آموزش
خانم هوشیار
227
32424127
کارشناسان آموزش
آقای بشارتی
خانم ها: حبيبي- شریفی-فرمانيه
217
32424255
کارشناسان آموزش
 خانم حبيبي
279
32424127
مسئول EDO دکتر مهدی خوشنویس زاده242
32424127

* جهت تماس از طریق تلفن های داخلی ابتدا شماره 32424127-71-0098 را شماره گیری نموده و بعد داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.

واحد پشتيبانی و امور مالی

مركز تلفن:32425374-32425305-32424127-32424128-(071)
فكس دانشكده : 32424126
نام واحد يا بخش
نام و نام خانوادگی
تلفن داخلي
تلفن مستقيم
معاون پشتيباني
آقاي دكتر افشین محمدی بردبری
234و  202
32424127
اداره امور عمومي و اداري
آقاي شعباني
212
32424127
مسئول نقلیه
آقای سعیدی فر
219
32424127
دفتر نقلیه سرویس دانشجویی...........
304
32424127
مسئول حسابداري
آقاي ترابی
205
32426121
حسابداري دانشكده
خانم سعادت و خانم جوكار و آقای گودرزی
221
32424127
دبيرخانه
آقاي خليلي زاده
228
32424127
کارشناس IT و فن آوري اطلاعات
خانم دادبين
آقاي بهاري
207
32424127
فکس واحد فن آوری اطلاعات.... 
32424127
متصدی امور دفتری
خانم مقصودی
287
32424127
انباردار
آقاي مولايي
224
32424127
امين اموال
آقاي گودرزي
221
32424127
كارپرداز
آقاي شادمان
313
32424127
مسئول تأسيسات
آقاي شريفي
220
32424127
تأسيسات
.....
210
 32424127
سرپرست حفاظت فیزیکی
آقای نعمتی
271
32424127
حفاظت فیزیکی درب ورودی
.....
270
32424127
حفاظت فیزیکی ساختمان پژوهش
.....
250
32424127
واحد نقليه
.....
266
32424127
مرکز زيراكس
خانم دهقان
215
32424127
اپراتور
خانم اصغرنژاد
201
32424127
کارشناس امور اداری
خانم شرقی
298
32424127
سلف سرویس دانشکده
.....203
32424127

* جهت تماس از طریق تلفن های داخلی ابتدا شماره 32424127-71-0098 را شماره گیری نموده و بعد داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.

نام واحد يا بخش

نام و نام خانوادگی
تلفن داخلي
تلفن مستقيم
مركز تلفن دانشکده:32425374-32425305-32424127-32424128-(071)
فكس دانشكده : 32424126(071)
رياست

رياست

آقاي دكتر سليمان محمدی سامانی

202

32426070

منشي رياست

خانم بافندكار

202

32426070

* جهت تماس از طریق تلفن های داخلی ابتدا شماره 32424127-71-0098 را شماره گیری نموده و بعد داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-24 15:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ