قابل توجه اعضا محترم صندوق قرض الحسنه دانشکده داروسازی
پیوست کپی آخرین فیش حقوقی به هنگام ارسال برگ درخواست وام قرض الحسنه به دفتر صندوق الزامی می باشد.

دکتر سلیمان محمدی سامانی
رئیس هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه دانشکده داروسازی
مهرماه 1396


فراخوان شماره 2 (اردیبهشت 95)

فراخوان شماره 1 (فروردین 95)

صورت جلسه 23 فروردین ماه اعضای صندوق دانشکده

فرم تعهد و ضمانت دریافت وام صندوق

فرم درخواست وام

فرم عضویت در صندوق دانشکده

صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به منظور رفع نيازهای فردی کارکنان و اعضای هيئت علمی شاغل در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تشکيل گرديده است.

نام صندوق: صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز که اختصارا صندوق ناميده می شود.
 
هیئت مدیره هيئت مديره صندوق شامل 5 نفر عضو اصلی و يک نفر بعنوان بازرس خواهد بود که برای مدت دوسال انتخاب خواهند شد.
اعضاء همچنين يک نفر را بعنوان عضوعلی البدل هيئت علمی و يک نفر عضو علی البدل پرسنل انتخاب خواهند کرد.

تبصره 1: ترکيب هيئت مديره شامل دو نفر عضو هيئت علمی و سه نفر پرسنل غير هيئت علمی می باشد. بازرس می تواند هيئت علمی يا پرسنل غير هيئت علمی باشد.
تبصره 2: پس از انتخاب هيئت مديره، با رای اعضاء يک نفر به عنوان رئيس هيئت مديره انتخاب می شود و نفر دوم حائز اکثريت آراء به عنوان نائب رئيس می باشد.

شرایط عضویت
تکمیل فرم های درخواست و تعهدات و پرداخت سپرده اولیه و حق عضویت ماهیانه
پرسنل غير هيئت علمی: سپرده اوليه حداقل 2 ميليون ريال و حق عضويت ماهيانه حداقل دويست هزار ريال
پرسنل هيئت علمی: سپرده اوليه حداقل 10 ميليون ريال و حق عضويت ماهيانه حداقل يک ميليون ريال

ضوابط پرداخت وام
1- شرایط متقاضی
متقاضی بايد عضو صندوق باشد و حداقل سه ماه از عضويت وی در صندوق گذشته باشد. متقاضی به منظور دريافت وام بايد فرم های مربوطه را تکميل نمايد. متقاضی بايستی بدهی قبلی خود به صندوق را تصفيه کرده باشد و يک سال از تاريخ تصفيه بدهی ايشان گذشته باشد.

 2- مدت بازپرداخت وام
مدت بازپرداخت وام به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسيم می شود. 

        1- کوتاه مدت: حداکثر مدت بازپرداخت اين نوع وام 8 ماه تعيين می شود. کارمزد اين نوع وام 4 درصد می باشد. 

        2- بلند مدت: حداکثر مدت بازپرداخت اين نوع وام 16 ماه تعيين می شود. کارمزد اين نوع وام 6 درصد می باشد. 

           تبصره1: تشخيص موارد استثناء درمورد زمان بازپرداخت، دراختيار هيأت مديره است.
           تبصره2: بازپرداخت وام با توجه به مدت تعيين شده، با اقساط مساوی انجام خواهد شد.
 
         3- کارمزد وام بصورت يکجا و در زمان پرداخت وام، از مبلغ وام کسر و به حساب صندوق واريز می گردد.
 
3- سقف پرداخت وام
ميزان سقف پرداخت وام در هر زمان معادل حداکثر 5 برابر ذخیره پس انداز عضو در صندوق در زمان درخواست وام می باشد.

           تبصره 1: ميزان وام بايستی به نحوی باشد که اقساط ماهيانه آن از 40 درصد مبلغ خالص دريافتی حقوق و مزايای فرد کمتر باشد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-29 16:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ