نظام پیشنهادها چیست؟

تعریف نظام:

مجموعه ای از اجزاء و روابط میان آنهاست که توسط ویژگیهای معین به هم وابسته یا مرتبط میشوند. و این اجزاء با محیط شان یک کل را تشکیل میدهند در نگرش سیستمی سازمان به عنوان مجموعهای از اجزای مرتبط با هم تلقی میشود که برای دستیابی به یک هدف مشترک با یکدیگر در تعامل اند. نظام پیشنهادات به عنوان ابزار تکنیکی جهت ایجاد روحیه مشارکت جوئی و ایجاد پویایی در بهبود فرآیند های سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

 تعریف پیشنهاد:

پیشنهاد طرح یا ایده جدیدی است در جهت دستیابی به اهداف تعریف شده در نظام پیشنهادها است. در واقع هر فکر و ایده نو که بتواند منجر به ایجاد یک تغییر مثبت ، بهبود روش، افزایش کیفیت و تولید ، کاهش هزینه ها و بالا بردن روحیه کارکنان و یا .. گردد پیشنهاد تلقی میشود.

 هدف کلی نظام پیشنهادها:

استفاده از نظرات کارکنان ، اساتید، دانشجویان و عموم مردم جهت بهبود توسعه خدمات قابل ارائه توسط دانشگاه .

قوانین مربوط با ارائه پیشنهاد:

1-    قبل از ارسال پیشنهاد جهت جلوگیری از تکراری بودن به لیست پیشنهادهای مصوب مراجعه فرمائید.

2-    به پیشنهادهایی که به صورت کامل تکمیل نشود ترتیب اثر داده نمی شود.

3-    هر پشنهاد در یک فرم بنویسید.

4-    در صورت ارائه پیشنهاد به صورت گروهی مشخصات کلیه اعضاء درج گردد.

  
*** پیشنهادهای زیر مورد بررسی قرار نمی گیرد:

1-    دارای موضوعات تکراری یا در دست اجراء

2-    تنها مشکلات و دشواریهای موجود تشریح شده باشد و راه حلی جهت بهبود ارائه نگردد.

3-    پیشنهادهایی تکرای که قبلاٌ توسط دیگرا ارائه شده باشد.

4-    پیشنهادهایی که دقیقاٌ وظیفه فرد محسوب شده و برای ارائه همام امور به خدمت دانشگاه درآمده است.

5-    بیان تجربیات قبلی دانشگاه

6-     پیشنهادهایی که خارج از ماموریت و فلسفه وجودی دانشگاه باشد.

7-    پیشنهادهای مبهم

8-    پیشنهادهایی که مستقیماٌ از طرحهای دیگران گرفته شده باشد

9-    درخواستهای شخصی

10-   پیشنهادهایی که قبلاٌ دستور کار دانشگاه قرار گرفته باشد

11-   پیشنهادهایی که هزینه زیادی در بر داشته باشد.

***** در خصوص پیشنهادهای مشابه تنها اولین پیشنهاد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-22 12:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ