برنامه حضور اساتید در داروخانه های آموزشی دانشکده

سال 1396
داروخانه های دانشکدهبیمارستان شهید فقیهیداروخانه های دانشکدهبیمارستان شهید فقیهی
فروردینفروردینمهرمهر
اردیبهشتاردیبهشتآبانآبان
خردادخردادآذرآذر
تیرتیردیدی
مردادمردادبهمنبهمن
شهریورشهریوراسفنداسفند

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-17 14:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ