نماینده تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی داروسازی بالینی:  دکتر ایمان کریم زاده


دانشجویان دوره PhD گروه داروسازی بالینی نام و نام خانوادگی: فاطمه محمد قلی زاد
 ورودی: 1397
 
بهاره فروزانی حقیقینام و نام خانوادگی: بهاره فروزانی حقیقی

ورودی: 1397

 
 نام و نام خانوادگی: پریسا قاسمیه

ورودی: 1397

 
سها ازادینام و نام خانوادگی: سها آزادی

ورودی: 1396


میرجلیلینام و نام خانوادگی: مهتاب السادات میرجلیلی

ورودی: 1396


motaghiنام و نام خانوادگی: شقایق متقی

ورودی: 1396


بشری اخلاقینام و نام خانوادگی: بشری اخلاقی

ورودی: 1395


سید روح اله موسوی نسبنام و نام خانوادگی: سید روح اله موسوی نسب

ورودی: 1395


احسان میرزایینام و نام خانوادگی: احسان میرزایی

ورودی: 1395


 malihe hamidianنام و نام خانوادگی: ملیحه حمیدیان

ورودی: 1395


 

نام و نام خانوادگی: سارا اسدی

ورودی: 1394


دکتر حسینی الهاشمی

نام و نام خانوادگی: سمیرا حسینی الهاشمی

ورودی: 1394


 

نام و نام خانوادگی: مطهره ماهی بیرجند

ورودی: 1394


 hatami

نام و نام خانوادگی: نازآفرین حاتمی مزینانی

 ورودی: 1394

 دکتر راضیه خشتینام و نام خانوادگی:  راضیه خشتی
سال ورود: 1393

نام و نام خانوادگی: مجتبی شفیعی خانی
سال ورود: 1393

نام و نام خانوادگی: دنا فیروزآبادی
سال ورود: 1393

نام و نام خانوادگی: راضیه کرمی خواه
سال ورود: 1393

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-7 12:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ