مدیر تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی بیوتکنولوژی دارویی:  دکتر علی دهشهری

پایان نامه های PHD گروه بیوتکنولوژی دارویی

ردیف

عنوان پایان نامه

مجریان طرح

وضعیت پایان نامه

1

کلونینگ و بهینه سازی بیان اینتر فرون beta1- b نو ترکیب در باکتری اشرشیا کولای در بیوراکتور

دکتر قاسمی و دکتر قاسمیان

دفاع شده 

2

کلونینگ و بهینه سازی بیان اینتر لوکین 11 در باکتری اشرشیا کولی در بیوراکتور

دکتر قاسمی و دکتر قاسمیان

دفاع شده

3

تهیه و ارزیابی کارایی ترانسفکشن نانوذرات مبتنی بر دندریمرهای پلی آمیدوآمین اصلاح شده در انتقال پلاسمید حاوی ژنهای لوسیفراز و اینترلوکین-12

دکتر سامانی و دکتر دهشهری

دفاع شده 

4

طراحی و تهیه نانوذرات آهن با پوشش لیپوآمینواسیدی جهت تقویت پتانسیل ژن رسانی به سلول سرطانی با استفاده از باکتری ( Magneto-bactofection)

دکتر رسول امینی و دکتر قاسمی

دفاع شده

5

کلونینگ و بیان فاکتور تحریک کننده رشد گرانولوسیتی انسانی ( hG-CSF ) در اشریشیاکلی و بهینه سازی شرایط بیان پروتئین با استفاده ازExperimental Design وResponse Surface Methodology

دکتر قاسمی و دکتر همتی

دفاع شده 

6

کلونینگ و بیان خارج سلولی آنزیم ال-آسپاراژینازII در باکتری اشریشیا کولی:تثبیت سلولی، طراحی آزمون و بهینه سازی محیط کشت 

دکتر قاسمی، دکتر همتی

دفاع شده 

7

طراحی و سنتز نانو ذرات نقره با هسته ی مغناطیسی، بررسی اثرات سیتوتوکسیک آنها جهت درمان هدفمند سرطان و مطالعه ی اثرات آنها بر آپوپتوز از طریقreal time PCR

دکتر رسول امینی و دکتر قاسمی

دفاع شده

8

ارزیابی و مقایسه بیان مارکر ایمنو رگولاتوریCD200   در بیماران مبتلا به CLL توسط نانوذرات پلیمری حاوی siRNA

دکتر دهشهری و دکتر شریف زاده

دفاع شده 

9


کلونینگ و بیان هورمون رشد انسانی در باکتری اشرشیا کولی: بهینه سازی شرایط بیان به کمک طراحی آزمون های آماری و نیز بررسی بیان پروتئین در حضور پپتید نشانه باکتریایی

دکتر همتی و دکتر قاسمی

دفاع شده 

10

کلونینگ و بیان پسودوژن انسانی اورات اکسیداز تغییر یافته به لحاظ ژنتیکی در میزبان مخمری پیکیا پاستوریس

دکتر قاسمی و دکتر همتی

دفاع شده 

11

 ساخت نانوپارتیکل های PEI کونژوگه با تتراک به منظور ارائه موثر ژن اینترلوکین ۱۲ به سلولهای سرطانی

دکتر دهشهری و دکتر صادقپور

دفاع شده 

12

بررسی بیوانفورماتیکی اپی توپ های پروتئین های غشاء خارجی باکتری کلبسیلا نومونیه به منظور طراحی واکسن چند اپی توپی: کلونینگ ژن و بیان پروتئین نوترکیب

دکتر قاسمی، دکتر همتی و دکتر نصراله عرفانی

دفاع شده 

13

غربالگری، توسعه، تعیین ویژگی، معرفی و شناسایی مولکولی (RAPD-PCR) باسيلوسهای جدید با قابليت پروبيوتيکی جدید توسط معیارهای in-vitro و بررسی عدم سایتوتوکسیسیتی

دکتر قاسمی ، دکتر رسول امینی

دفاع شده 

14

عنوان طرح : تهیه و ارزیابی کارایی ترانسفکشن نانوذرات مبتنی بر پلی اتیلن ایمین اصلاح شده در انتقال پلاسمید حاوی ژن CD200

دکتر دهشهری و دکتر صادق پور

در حال اجرا

15

کلونینگ، بیان و انتقال داخل سلولی داروی نو ترکیب گلوکارپیداز به سلول های توموری به واسطه ی پپتید Tat ویروس HIV1 و ارزیابی پتانسیل آن علیه سرطان به روش آنزیم / پیش دارو

دکتر همتی، دکتر قاسمی و دکتر دهشهری

در حال اجرا

16

بررسي بيوانفورماتيکي، بيان و بهينه سازي شرايط بيان آنزيم نوترکيب ناتوکيناز درباکتري اشرشيا کلي

دکتر قاسمی، دکتر مروت  و دکتر همتی

در حال اجرا

17

بیوسنتز و تعیین ویژگی های نانوذرات اکسید آهن با استفاده از میکروارگانسیم ها و بررسی پتانسیل محصول تولید شده با هدف درمان کم خونی فقر آهن بوسیله Real Time RT-PCR

دکتر قاسمی، دکتر ابراهیمی نژاد و دکتر دهشهری

در حال اجرا

18

 کلونینگ، بیان و بهینه سازی شرایط بیان آنزیم نوترکیب آرژنین دآمیناز در باکتری اشریشیاکولای BL21 ( DE3 )

دکتر قاسمی، دکتر مروت  و دکتر دهشهری

در حال اجرا

19

تثبیت سلولهای نوترکیب E.coli  با نانوذرات اکسید آهن متصل شده به اسید آمینه و بررسی پایداری پلاسمیدی و ترشح آنزیم ال- آسپاراژیناز در سلولهای تثبیت شده

دکتر قاسمی و دکتر ابراهیمی نژاد 

در حال اجرا

20

طراحی و تولید آزمایشگاهی واکسن چند اپی توپی علیه عفونت های ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس و ارزیابی ایمنولوژیک آن در مدل موشیدکتر یونس قاسمی و دکتر علی دهشهری و دکتر نصرالله عرفانی

در حال اجرا

21

کلونینگ، بیان و انتقال داخل سلولی کربوکسی پپتیداز G2 به سلولهای توموری به واسطه پپتید TAT از ویروس HIV و ارزیابی پتانسیل آن به منظور درمان سرطان به روش آنزیم-پیش دارو
دکتر شیوا همتی ، دکتر یونس قاسمی و دکتر علی دهشهری

در حال اجرا

22

طراحی و تولید آزمایشگاهی واکسن پلی پپتیدی چند اپی توپی نوترکیب به منظور پیشگیری سرطان رحم و ارزیابی ایمونولوژیک آن در مدل موشی دکتر یونس قاسمی و دکتر علی دهشهری و دکتر نصرالله عرفانی

در حال اجرا

23

تولید آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز جهت درمان مبتلا به فنیل کتونوریا: شبیه سازی دینامیک مولکولی، بیان و ارزیابی خصوصیات تکنیکی پروتئین نوترکیب
دکتر شیوا همتی و دکتر امیر حسین ساختمان و دکتر یونس قاسمی

در حال اجرا

دانشجویان فارغ التحصیل PhD گروه بيوتکنولوژی دارویی  

 
فاطمه شیخ ساران

نام و نام خانوادگی: فاطمه شیخ ساران

رشته: بيوتکنولوژی دارویی

ورودی: 1390


 Dr-Bahman-Khalvati

نام و نام خانوادگی: بهمن خلوتی

رشته: بيوتکنولوژی دارویی

ورودی: 1390


 دکتر دباغ

نام و نام خانوادگی: فاطمه دباغ

رشته: بيوتکنولوژی دارویی

ورودی: 1390


دکتر ابراهیمی

نام و نام خانوادگی: نرجس ابراهیمی

رشته: بيوتکنولوژی دارویی

ورودی: 1389


دکتر فرهادی

نام و نام خانوادگی: طیبه فرهادی

رشته: بيوتکنولوژی دارویی

ورودی: 1390


دکتر کریمی

نام و نام خانوادگی: زینب کریمی

رشته: بيوتکنولوژی دارویی

ورودی: 1389


دکتر قشون

نام و نام خانوادگی: محمدباقر قشون

رشته: بيوتکنولوژی دارویی

ورودی: 1389


 
دکتر زمانی

نام و نام خانوادگی: مژده زمانی

رشته: بيوتکنولوژی دارویی

ورودی: 1390


دکتر محکم

نام و نام خانوادگی: میلاد محکم

رشته: بيوتکنولوژی دارویی

ورودی: 1390


 Dr-ahmad-gholami

نام و نام خانوادگی: احمد غلامی

رشته: بيوتکنولوژی دارویی

ورودی: 1388


 
 دکتر زهرا صباحی

نام و نام خانوادگی: زهرا صباحی

رشته: بيوتکنولوژی دارویی

ورودی: 1388


 

نام و نام خانوادگی: نيما منتظری نجف آبادی

رشته: بيوتکنولوژی دارویی

ورودی: 1388


 

نام و نام خانوادگی: محمد علی مباشر

رشته: بيوتکنولوژی دارویی

ورودی: 1388

دانشجویانPhD گروه بيوتکنولوژی دارویی
 

 

 
 نام و نام خانوادگی: مسعود هاشمزایی

رشته: بيوتکنولوژی دارویی

 

ورودی: 1397

 
مهرناز جمشیدینام و نام خانوادگی: مهرناز جمشیدی

رشته: بيوتکنولوژی دارویی

ورودی: 1396


taghizadeh نام و نام خانوادگی: سیده معصومه تقی زاده

رشته: بيوتکنولوژی دارویی

ورودی: 1395


aboozar kazemi

نام و نام خانوادگی: ابوذر کاظمی

رشته: بيوتکنولوژی دارویی

ورودی: 1395


 دکتر درستی

نام و نام خانوادگی: حسام درستی

رشته: بيوتکنولوژی دارویی

ورودی: 1394


 دکتر سهیل رحمت آبادی

نام و نام خانوادگی: سید سهیل رحمت آبادی

رشته: بيوتکنولوژی دارویی

ورودی: 1393


دکتر نسیم حاج قهرمانی

نام و نام خانوادگی: نسیم حاجی قهرمانی

رشته: بيوتکنولوژی دارویی

ورودی: 1393


  دکتر مانیکا نگهداری پور

نام و نام خانوادگی: مانیکا نگهداری پور

رشته: بيوتکنولوژی دارویی

ورودی: 1393


  محبوبه زارعی

نام و نام خانوادگی: محبوبه زارعی

رشته: بيوتکنولوژی دارویی

ورودی: 1392


دکتر راعی

نام و نام خانوادگی: محمدجواد راعی

رشته: بيوتکنولوژی دارویی

ورودی: 1392


  دکتر عیسی صادقیان

نام و نام خانوادگی: عیسی صادقیان

رشته: بيوتکنولوژی دارویی

ورودی: 1392


  دکتر فاطمه نوری

نام و نام خانوادگی: فاطمه نوری

رشته: بيوتکنولوژی دارویی

ورودی: 1391


دکتر کیان پور   

نام و نام خانوادگی: صدیقه کیان پور

رشته: بيوتکنولوژی دارویی

ورودی: 1391


 دکتر محمدی

نام و نام خانوادگی: فاطمه محمدی

رشته: بيوتکنولوژی دارویی

ورودی: 1391


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-23 10:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ