کارشناس مربوطه: خانم فاطمه نحاس فرمانیه
تلفن: 32424127-071 داخلی: 217
محل: ساختمان شماره 2- واحد آموزش

فرم حضور و غیاب شورای عمومیفرم حضور و غیاب شورای آموزشی-پژوهشی
فرم حضور و غیاب کمیته هیات رِئیسهفرم حضور و غیاب شورای فرهنگی
فرم حضور و غیاب کمیته داروخانه ها فرم حضور و غیاب شورای تحصیلات تکمیلی
فرم حضور و غیاب کمیته استاد مشاورفرم گزارش ماهانه شوراها توسط کارشناس واحد

نام شوراها و کمیته های دانشکده

  اعضای هیات علمی عضو کمیته

 شورای عمومی
شنبه 16-14
(ماهانه یکبار)
تمامی اساتید هیات علمی دانشکده داروسازی شیراز

شورای آموزشی-پژوهشی
شنبه 16-14
(ماهانه 2 بار)
 دکتر سلیمان محمدی سامانی، دکتر افشین محمدی بردبری، دکتر زهرا رضایی، دکتر علی دهشهری، دکتر اکرم جمشیدزاده، دکتر سها نمازی، دکتر محمودرضا معین، دکتر  یونس قاسمی، دکتر  عبدالعلی محقق زاده، دکتر امیرحسین ساختمان، دکتر حسین صادقپور، دکترغلامحسین یوسفی، دکتر هاشم مننتصری، دکتر علیمحمد تمدن، دکتر مرضیه راشدی نیا، دکتر امیر آزادی(شورای آموزشی)، دکتر مهدی خوشنویس زاده (شورای آموزشی)

 شورای فرهنگی
شنبه 16-14
(دو ماه یکبار) 
دکتر امیرحسین ساختمان، دکتر حسین صادقپور، دکتر سلیمان محمدی سامانی، دکتر زهرا رضایی، دکتر محمدمهدی زرشناس

 کمیته هیات رئیسه
دوشنبه 16-14
(ماهانه یکبار)
دکتر سلیمان  محمدی سامانی، دکتر افشین محمدی بردبری، دکتر زهرا رضایی، دکتر  علی دهشهری، دکتر  امیرحسین ساختمان

 کمیته داروخانه ها
سه شنبه 16-14
(ماهانه یکبار)
دکتر سلیمان محمدی سامانی، دکتر ایمان کریم زاده، دکتر  حسین صادقپور، دکتر لاله محمودی، دکتر سارا رسول امینی، دکتر فاطمه احمدی، دکتر یونس قاسمی، دکتر  محمدصادق سیافان، دکتر مهدی خوشنویس زاده، دکتر پویا فریدی، دکتر سیدحسن سراج، دکتر زهرا رضایی، دکتر محمدمهدی زرشناس

شورای تحصیلات تکمیلی
متغیر16-14
(ماهانه یکبار)
دکتر سلیمان محمدی سامانی، دکتر افشین محمدی بردبری، دکتر زهرا رضایی، دکتر علی دهشهری، دکتر امیرحسین ساختمان، دکتر علیمحمد تمدن، دکتر  اکرم جمشیدزاده، دکتر  یونس قاسمی، دکتر  عبدالعلی محقق زاده، دکتر محمودرضا معین، دکتر ایمان کریم زاده،  دکتر غلامحسین یوسفی

کمیته استاد مشاور
متغیر 2 ساعت در ماه

دکتر سلیمان محمدی سامانی، دکتر زهرا رضایی، دکتر علی دهشهری،دکتر  یونس قاسمی، دکتر  عبدالعلی محقق زاده، دکتر امیرحسین ساختمان، دکتر حسین صادقپور، دکتر پویا فریدی، دکتر امیر آزادی، دکتر هاجر اشرافی

ارزشیابی اساتید تحت نرم افزار مربوطه انجام می شود که شامل میانگین همه دروس عضو هیات علمی مربوطه و میانگین ارزشیابی گروه و دانشکده می باشد و در فرم مربوطه گزارش می گردد.
اعضای محترم هیات علمی با کد کاربری سامانه مذکور می توانند بازخورد نمره ارزشیابی خود را از نرم افزار مربوطه تهیه نمایند.

معاونت آموزشی دانشکده داروسازی شیراز

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-26 11:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ