فرایند ارزیابی درونی را می توان طی دوازده گام به اجرا در آورد. در اینجا هر یک از این گام ها فهرست می شود:

1- آشنایی اعضای هیئت علمی واحد مورد ارزیابی با هدف، اصول و روش اجرای ارزیابی درونی

2- تشکیل کمیته ارزیابی درونی

3- تهیه برنامه زمان بندی اجرای ارزیابی درونی

4- تعیین عوامل، ملاک ها و نشانگر های ارزیابی درونی (مجموعه عوامل، ملاک ها و نشانگر های ارزیابی).

5- تعیین الزامات برای قضاوت درباره کیفیت(نمونه الزامات قضاوت برای ارزیابی درونی در یک گروه آموزشی(صفحات  69-76، 77- 82، 83- 88)).

6- مشخص کردن داده های مورد نیاز برای ارزیابی درونی

7- انتخاب یا تدوین ابزار اندازه گیری برای گردآوری داده ها

8- گردآوری داده ها

9- تنظیم و تحلیل داده ها و قضاوت درباره کیفیت عوامل مورد ارزیابی

10- بازنگری و تصریح هدف های گروه آموزشی

11- تدوین گزارش مقدماتی و توزیع آن برای کسب نظر اعضای هیئت علمی گروه آموزشی درباره پیشنهاد برای بهبود کیفیت گروه آموزشی

12- تدوین گزارش نهایی

منبع: بازرگان، عباس، یوسف حجازی و فاخته اسحاقی. 1386. فرآیند اجرای ارزیابی درونی در گروه های آموزشی دانشگاهی(راهنمای عملی). تهران: دوران.

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-2-24 10:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ