ردیف

گروه های آموزشی

نام دروس

طرح دوره

طرح دروس

راهنمای مطالعاتی

log-book

1بیوتکنولوژی دارویی

بیوتکنولوژی دارویی

 دارد  
بیوتکنولوژی داروییبیوتکنولوژیدارد   
3بیوتکنولوژی داروییفرآورده های بیولوژیکدارددارد  
4بیوتکنولوژی داروییبیولوژی ملکولی و ژنتیکدارد   
5بیوتکنولوژی داروییفرمولاسیون پروتئین ها وپپتیدها(Ph.D)دارد   
6بیوتکنولوژی داروییبیوانفورماتیکدارد   
7بیوتکنولوژی داروییشیمی پروتئین ها (Ph.D)دارد   
       
1داروسازی بالینیدارو درمان بیماری ها Iدارددارد  
2داروسازی بالینیدارو درمان بیماری ها IIدارددارد  
3داروسازی بالینیدارو درمان بیماری ها IIIدارددارد  
4داروسازی بالینیکارآموزی داروسازی بالینیدارددارد  
5داروسازی بالینیكارآموزي داروخانه شهريدارد  دارد 
6داروسازی بالینیکارآموزی داروسازی بیمارستانی  دارددارد
       
1شیمی داروییشیمی عمومی - نظریدارددارددارد 
2شیمی داروییشیمی عمومی - عملیدارددارد  
3شیمی داروییشیمی تجزیه - نظریدارددارد  
4شیمی داروییشیمی تجزیه - عملیدارددارد  
5شیمی داروییشیمی آلی I - نظری دارد  
5شیمی داروییشیمی آلی I - عملیدارددارد  
7شیمی داروییشیمی آلی II - نظریدارددارد  
8شیمی داروییشیمی آلی II - عملیدارددارد  
9شیمی داروییشیمی دارویی I دارددارد  
10شیمی داروییشیمی دارویی IIدارددارد  
11شیمی داروییشیمی دارویی IIIدارددارد  
12شیمی داروییکنترل فیزیکوشیمیایی- نظریدارد   
13شیمی داروییکنترل فیزیکوشیمیایی- عملیدارددارد  
14شیمی داروییروشهای آنالیز دستگاهی - نظری دارد  
15شیمی داروییروشهای آنالیز دستگاهی - عملی دارد  
16شیمی داروییرادیوفارماسیدارد   
       
1فارماسیوتیکسبیوفارماسیدارددارد  
2فارماسیوتیکسفارماسیوتیکس Iدارددارد  
3فارماسیوتیکسفارماسیوتیکس IIدارددارد  
4فارماسیوتیکسفارماسیوتیکس IIIدارد   
5فارماسیوتیکسفارماسیوتیکس IVدارددارد  
6فارماسیوتیکسفارماسیوتیکس Vدارددارد  
7فارماسیوتیکسفیزیکال فارماسی Iدارددارد  
8فارماسیوتیکسفیزیکال فارماسی II دارد  
9فارماسیوتیکسفرآورده های آرایشی بهداشتی دارد  
10فارماسیوتیکسکنترل کیفیت - نظری دارد  
11فارماسیوتیکسکنترل کیفیت - عملی دارد  
12فارماسیوتیکسکنترل میکروبی فرآوردههای دارویی - نظری دارد  
13فارماسیوتیکسکنترل میکروبی فرآوردههای دارویی - عملی دارد  
14فارماسیوتیکس

سامانه های دارورسانی(2)(Ph.D)

دارد

   
15فارماسیوتیکس

داروسازی صنعتی نظری (Ph.D)

دارد

   
16فارماسیوتیکسفارماسیوتیکس V عملی

دارد

   
17فارماسیوتیکسمبانی و کاربرد پلیمرها در داروسازی(Ph.D)

دارد

   
18فارماسیوتیکسپروژه عملی داروسازی صنعتی(Ph.D)

دارد

   
19فارماسیوتیکسپروژه عملی کنترل کیفیت داروها(Ph.D)

دارد

   
20 فارماسیوتیکسکاروزی صنعت    

دارد

       
1فارماکوگنوزیفارماکوگنوزی Iدارددارد  
2فارماکوگنوزیفارماکوگنوزی IIدارددارد  
3فارماکوگنوزیفارماکوگنوزی- عملی دارددارد  
4فارماکوگنوزیگیاهان دارویی (نظری) دارددارد  
5فارماکوگنوزیگیاهان دارویی (عملی) دارد  
6فارماکوگنوزیکاربرد کشت سلول گیاهی در داروسازیدارد   
7فارماکوگنوزیشیمی گیاهی  دارد  
       
1فارماکولوژی توکسیکولوژیفارماکولوژی I-نظری دارد  
2فارماکولوژی توکسیکولوژیفارماکولوژی II-نظری دارد  
3فارماکولوژی توکسیکولوژیفارماکولوژی - عملیدارددارد  
4فارماکولوژی توکسیکولوژیتوکسیکولوژی - نظریدارددارد  
5فارماکولوژی توکسیکولوژیتوکسیکولوژی - عملیدارددارد  
6فارماکولوژی توکسیکولوژیکشت سلولی نظری دارد  
7فارماکولوژی توکسیکولوژیزبان تخصصی دارد  
8فارماکولوژی توکسیکولوژیکنترل مسمومیت دارد  
9فارماکولوژی توکسیکولوژیواژه شناسیدارد   
       
1کنترل کیفیت دارویینکات ایمنی  دارد 
       
 دروس مربوط به دانشکده پرستاریکمک های اولیهدارد   
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-24 12:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ