بازديدها و كارگاهاي برگزار شده

*بازديد از شركت سرم سازي رازي

*مجموعه كارگاههاي مطالعات بيولوژي سلولي نانو ذرات

 -كارگاه 1 : كشت سلولي و روشهاي ارزيابي سميت سلولي

 -كارگاه 2 :فلوسایتومتري و كاربرد آن براي مطالعات سلولي نانو مواد

 -كارگاه 3 :آناليز عملكرد سلولي نانو مواد

*كارگاه مديريت و رهبري

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-23 11:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ