خدمات قابل ارائه در واحد استعدادهای درخشان


1- بررسی و انجام امور مربوط به دانشجویان دارای عملکرد درخشان و معرفی به دفتر استعداد درخشان   دانشگاه

2-بررسی و انجام امور مربوط به جشن دانش وپویش

3-بررسی وانجام امور مربوط به معرفی دانشجوی نمونه کشوری

 4-بررسی و انجام امور مربوط به معرفی دانشجوی نمونه شاهد و ایثارگر

5-بررسی و انجام امور مربوط به نخبگان  و تسهیلات ادامه تحصیل دانشجویان عضو و هدایت داتشجویان جهت عضویت بنیاد ملی نخبگان

6-معرفی دانشجویان استعدادهای درخشان جهت امتحان دستیاری

7-تعیین ده درصد اول دانشجویان هر کلاس در پایان هرنیمسال تحصیلی  و اعلام دربرد

9- اطلاع رسانی وثبت نام از دانشجویان داوطلب المپیاد دانشجویی

10-همکاری درمراسم open day  university روز معرفی توانمندیهای دانشکده

11- طرح معافیت از طح دوره عمومی و کسری ضریب K

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-16 9:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ