فصل نهم: دانشجويان ميهمان

 

ماده 47: در مواردی که دانشجو به طور موقت، ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد، می تواند با موافقت دانشگاههای مبداء و مقصد به عنوان دانشجوی ميهمان به طور موقت برای مدت معين، محل تحصيل خود را تغيير دهد.

 

ماده 48 : ميهمان شدن دانشجو در يک دانشگاه، مشروط بر اين است که دانشجو حداقل يک نيمسال تحصيلی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.

 

ماده49: ميهمان شدن دانشجو در يک دانشگاه برای گذراندن يک يا چند درس به صورت تک درس با نظر دانشگاه مبداء و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است.

 

ماده50: هر دانشجو در هر رشته می تواند حداکثر يک نيمسال در دوره کاردانی، يا دو نيمسال در دوره کارشناسی، در يک دانشگاه به طور تمام وقت به صورت ميهمان تحصيل کند. در هرحال نبايد تعداد دروسی را که دانشجو به صورت ميهمان (چه به صورت تمام وقت چه به صورت تک درس) دريک يا چند دانشگاه گذرانده است از 40 درصد کل واحدهای دوره تجاوز کند.

تبصره :

انتخاب واحد دانشجو ، چه به صورت تک درس و چه به صورت تمام وقت بايد با اطلاع گروه آموزشی دانشگاه مبداء و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد.  

 

ماده 51: واحدهائی را که دانشجوی ميهمان در يک دانشگاه می گذراند، عيناً در کارنامه او در دانشگاه مبداء ثبت می شود و نمرات آنها در محاسبات ميانگين نيمسال و ميانگين کل او منظور خواهد شد.

 

ماده 52: مدرک فراغت از تحصيل دانشجوی ميهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبداء صادر می شود.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1387-3-3 9:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ