واحدهای دروس تخصصي (اختياري) داروسازي:

از دروس اختياري زیر دانشجو ملزم به گذراندن 8 واحد مي باشد.

 

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

شیمی گیاهی

120468

2

فرأورده هاي بهداشتي

120469

2

بهداشت صنعتي

120470

2

داروسازي باليني

120471

3

تخمير و تغيير مواد توسط موجودات زنده ( نظري )

120472

3

تخمير و تغيير مواد توسط موجودات زنده ( عملي )

1- 120472

2

آمار پيشرفته

120473

2

داروسازي هسته اي

120474

2

كاربرد كشت سلولي گياهي در داروسازي ( نظري )

120475

2

كاربرد كشت سلولي گياهي در داروسازي ( عملي )

1- 120475

1

آبشناسي و آب درماني ( نظري )

120476

2

آبشناسي و آب درماني ( عملي )

1- 120476

1

فرآورده هاي داروئي بيولوژيكي

120477

2

داروسازي بيمارستاني

120478

3

شيمي داروئي پيشرفته

120479

2

تجزيه و كنترل مواد خوراكي ( نظري )

120480

2

تجزيه و كنترل مواد خوراكي ( عملي )

1- 120480

1

اصول و مباني كامپيوتر

120484

2

كنترل مسموميت

120485

2

متابوليسم داروها

120486

2

 

 محل ارائه: دانشکده داروسازی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-22 14:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ