فصل هشتم: انتقال و جابجایی

 

ماده 42- انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصيلي است .

 

ماده 43- انتقال دانشجو با توافق دانشگاههاي مبداء و مقصد منوط به داشتن همه شرايط زير است:

1-43- ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بلامانع باشد.

2-43- متقاضي حداقل دو نيمسال از دوره آموزشي خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.

3-43- واحدهاي اختصاصي ( پايه ، اصلي و تخصصي ) باقيمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد حداقل نصف كل واحد هاي اختصاصي دوره باشد.

4-43- ميانگين نمرات دروس گذرانده شده متقاضي حداقل 12 باشد.

5-43-نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون آخرين پذيرفته شده همان سال در رشته و سهميه مربوط در دانشگاه مقصد كمتر نباشد.  

تبصره: انتقال محل تحصيل دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرائي خاص تعهد سپرده اند ، با رعايت شرايط ماده 43 و اعلام موافقت دستگاه اجرائي ذيربط امكان پذير است .

 

ماده 44- در موارد زير انتقال دانشجو به محل يا نزديكترين محل سكونت دائم خانواده او خارج از شرايط مذكور در ماده 43 (به استثناي شرط 1) انجام ميشود:

1-44- شهادت، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوري كه وي به تشخيص مراجع قانوني، به عنوان كفيل خانواده شناخته شود.

2-44- معلوليت مؤثر دانشجو، به نحوي كه به تشخيص شوراي عالي پزشكي بطور مستقل قادر به ادامه زندگي نباشد.

3-44- ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر، و يا انتقال شوهر دانشجو مشروط بر آنكه شوهر دانشجو در استخدام رسمي دولت باشد و جابجائي محل زندگي وي بدون درخواست او انجام شده باشد. 

تبصره 1 : تشخيص و تائيد صحت هر يك از موارد مذكور بر عهده دانشگاه مقصد است .   

تبصره2: هر يك از موارد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجو در دانشگاه، صورت گرفته باشد.

تبصره3 : براي كارمندان رسمي يا پيماني دولت، ارائه حكم اشتغال ضروري است و اگر شغل همسر آزاد باشد گواهي اشتغال و سكونت او در تهران بايد به تائيد مراجع قانوني يا نيروي انتظامي رسيده باشد.

تبصره4: در موارد استثنائي، بر اساس تشخيص دانشگاه در صورتي كه محل تحصيل دانشجوي دختر در تهران باشد و همسر او نيز در شهرستان دانشجو باشد اگر رشته تحصيلي دختر در شهرستان (محل تحصيل شوهر) موجود نباشد، همسر او ميتواند به تهران منتقل شود.

 

ماده 45- انتقال دانشجو به هر يك از دانشگاههاي تهران ممنوع است جز در موارد مذكور در ماده 44

 

ماده 46- انتقال دانشجو از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تهران به شهرستان ها و از شهرستان ها به يكديگر در يك رشته و در يك مقطع به شرط موافقت دانشگاههاي مبداء و مقصد، بلامانع است .

 

ماده 47- انتقال از دوره هاي شبانه به روزانه و از دانشگاههاي غير دولتي به دانشگاههاي دولتي ممنوع است ولي انتقال به عكس آن با موافقت مبداء و مقصد، بلامانع است.

 

ماده 48- انتقال همسر و فرزندان اعضاء هيات علمي به محل اشتغال آنها طبق ضوابطي كه توسط وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و تدوين و ابلاغ مي شود، صورت مي گيرد.

 

ماده 49- انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي داخل بر اساس آئين نامهء مصوب شوراي عالي برنامه ريزي مي باشد.

 

ماده 50- دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست انتقال خود را با ذكر مورد كتبا" و حداقل 6 هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه مبداء تسليم كند.

تبصره : پذيرش درخواست انتقال پذيرفته شدگان آزمون سراسري خارج از ضوابط موضوع ماده50 در صورت تأخير قبل از اتمام مهلت ثبت نام خواهد بود.

 

ماده 51- دانشگاه مبداء ، در صورت موافقت با انتقال متقاضي واجد شرايط ، موظف است حداكثر ظرف يك هفته ، موافقت خود را به همراه تقاضا نامه و ريز نمرات دانشجو به دانشگاه مقصد ارسال كند و دانشگاه مقصد مكلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي نظر خود را به دانشگاه مبداء اعلام دارد.

تبصره : در صورت موافقت با انتقال ، كليه سوابق دانشجو از دانشگاه مبداء به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبداء قطع مي شود.

 

ماده 52- كليه واحدهائي كه دانشجوي انتقالي با نمرات 12 و بالاتر در دانشگاه مبداء گذرانده است پذيرفته ميشود و پذيرش واحدهاي با نمره بين 10 و 12 بر عهده دانشگاه مقصد است . در هر حال حذف احتمالي واحدهاي درسي دانشجوي انتقالي در حدودي مجاز است كه وي امكان گذراندن واحدهاي باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد .

تبصره1:تمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبداء اعم از قبولي و يا مردودي و سوابق آموزشي دانشجوي انتقالي از لحاظ مشروطي، عينا" در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه  مي گردد.

تبصره 2- عدم پذيرش دروس با نمره كمتر از 12 مربوط به مرحله اي است كه دانشجو به هنگام انتقال در آن مرحله مشغول به تحصيل است و به مراحل قبلي تسري ندارد.

 

ماده 53- مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر ميشود و در آن مدرك ، تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو مجموع واحدها در دانشگاههاي مبداء و مقصد با ذكر ميانگين نمرات و سوابق تحصيلي دانشجو قيد ميشود.

 

ماده 54- انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل فقط براي يك بار مجاز است.

 

ماده 55- جابجائي دو دانشجو با موافقت دانشگاههاي مبداء و مقصد، در صورت احراز شرايط زير در طول مدت تحصيل براي يكبار بلامانع باشد.

1-55- ادامه تحصيل هر دو دانشجو در دانشگاههاي مبداء از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بلامانع باشد.

2-55- هر دو دانشجو در يك مرحله از آموزش به تحصيل اشتغال داشته باشند.

تبصره1: براي جابجائي دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرائي خاص تعهد سپرده اند ، كسب موافقت دستگاه اجرائي ذيربط علاوه بر شرايط مذكور الزامي است.

تبصره2: دانشجوياني كه بيش از 50 درصد واحدهاي دوره را در دانشگاه مبداء گذرانده اند تا پايان دوره به صورت دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد ادامه تحصيل خواهند داد و مدرك فراغت از تحصيل آنها توسط دانشگاه مبداء صادر خواهد شد.

تبصره 3: جابجائي پذيرفته شدگان آزمون سراسري در هر سال تحصيلي با ارائه درخواست در طول سه هفته اول آغاز تحصيل با رعايت مفاد اين فصل بلامانع است.

 

ماده 56- دانشجوي متقاضي جابجائي بايستي دو نسخه فرم مربوط به جابجائي را از دانشگاه محل تحصيل خود دريافت و تكميل نموده و در فاصله پانزدهم الي پايان تيرماه هر سال به آموزش دانشگاه مبداء تسليم كند.

تبصره1: دانشجوي متقاضي جابجائي منحصرا" ميتواند يك دانشگاه را به عنوان مقصد انتخاب كند.

تبصره2: تقاضاي جابجائي دانشجوياني كه قبلا" يك بار منتقل يا جابجا شده اند پذيرفته نخواهد شد.

 

ماده 57- دانشگاهها پس از انقضاي مهلت تعيين شده نسبت به دسته بندي تقاضاهاي رسيده اقدام و حسب مورد يك نسخه از تقاضاهاي تاييد شده را به همراه شرح واحدهائي كه متقاضيان گذرانده اند به دانشگاه مقصد ارسال مي دارند.

تبصره: تقاضاهاي جابجائي بايستي حداكثر تا پايان مرداد ماه به دانشگاه مقصد رسيده باشد .

 

ماده 58- از ابتداي شهريور ماه هر سال تحصيلي تقاضاهاي رسيده در شوراي آموزشي يا كميته منتخب آن مورد بررسي قرار ميگيرد و با توجه به تعداد دانشجويان متقاضي نسبت به قبول تقاضاها بر اساس بالاترين امتيازات موضوع ماده 59 اقدام و نتايج تصميمات متخذه را قبل از شروع نام نويسي بر اساس تقويم دانشگاهي، توسط معاون آموزشي به دانشگاههاي مبداء و از آن طريق به دانشجويان ذينفع ابلاغ مي نمايد.

تبصره: جابجائي دانشجويان متقاضي پس از تصويب شوراي آموزشي يا كميته منتخب آن  امري است قطعي و براي طرفين لازم الاجرا است .

 

ماده 59- اولويت در انتخابات دانشجويان متقاضي جابجائي به تهران و دانشگاههاي مادر بر حسب كسب بيشترين امتياز از مجموع امتيازات زير تعيين ميشود:

1-59- دانشجوي دختر مجرد                                                                                                   8  امتياز

2-59- دانشجوي متاهل                                                                                                        10 امتياز

3-59- دانشجوي متاهل با فرزند                                                                                             12  امتياز

4-59- ميانگين كل بين 99/13-12                                                                                            5  امتياز

5-59- ميانگين كل بين 99/16-14                                                                                            15 امتياز

6-59- ميانگين كل بين 20-17                                                                                                20 امتياز

7- 59- انتخاب دانشگاه مستقردر شهر محل اقامت والدين يا يكي از شهرستان هاي مجاورآن            50 امتياز

8-59- فرزندان شاهد                                                                                                            20 امتياز

9-59- جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي                                                                        20 امتياز

10-59- دانشجوي معلول                                                                                                      20 امتياز

11-59- داشتن حكم سرپرستي بستگان درجه اول                                                                    20 امتياز

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1387-6-28 5:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ