مدیر  امور اداری و عمومی: 

        آقای خالق شعبانی اصل

دفتر: ساختمان آموزش - طبقه همکف

تلفن: 32424127-071 داخلی: 212

تلفن مستقیم: 32424881 -071 

بخش های زیر مجموعه امور عمومی:

دبیرخانه دانشکده

تلفنخانه مرکزی دانشکده

تدارکات

پرسنلی

خدمات

نقلیه

واحد فنی و  تاسیسات

حفاظت فیزیکی

باغبانی


کارکنان
 1- پاسخگويی به سوالات وانجام امور پرسنلی وارباب رجوع (تلفنی وحضوری)
2- دريافت به موقع تمام ماموريتها ومرخصيها بمنظور استخراج صورت وضعيت حضور کارکرد ماهيانه کارکنان
3- ارائه صورت وضعيت حضور و غياب کارکنان
4- تنظيم ليست اضافه کاری پرسنل
5- تنظيم ليست طرح نظام نوين کارکنان وارائه به واحدهای مربوطه
6- تهيه پيش نويس نامه ها 7- پيگيری فرم ارزشيابی سالانه کارکنان تا نتيجه
8- تاييد نامه های زيراکس بخشها وسوالات امتحانی اوراق متفرقه به واحد زيراکس

اعضای هيات علمی
1- پاسخگويی به سوالات وانجام امور اعضای هيات علمی
2-صدورحکم ماموريت اداری منوط به ارائه دعوتنامه به امور اداری
3-رفع مغايرت تاريخ اجرای احکام ماموريت مستلزم به ارائه لاشه بليط به امور اداری
4-بررسی وضعيت روپوش اعضاء هيئت علمی مستلزم به تکميل وارسال برگ درخواست کالا ازانبار ازطرف واحدها
5-ثبت مرخصی اساتيد به صورت هفتگی وتهيه ليست کلی درپايان شهريورهرسال ضوابط تهيه بليط و صدور حکم ماموريت اعضاء هيئت علمی وکارکنان دانشکده پزشکی

امور مشترک اعضاء هيات علمی وکارکنان
1- صدورگواهی اشتغال بکار درسطح استان
2-صدورحکم ماموريت اداری ومرخصيها 3-ارائه اطلاعات وآمار
4-گواهی استعلاجی از3 روز بيشترنياز به تاييد شورای پزشکی دارد قبل ازارائه به امور اداری
5- صـــدور هرگونه گواهي ابتدا بايستي به تاييد مديرگروه، رئيس يا مسئول مربوطه باشد
6-پيگيري ارتقائات ، تقاضاها ، مكاتبات اداري ومسائل رفاهي
 
واحد بایگانی
1-ثبت كليه سوابق پرسنلي
2-ارائه سوابق وپرونده پرسنل به مسئولين ذيربط

واحد دبيرخانه
1-دريافت كليه ارسال ومراسلات ونظارت برامور

متصدي دفتري
1-ثبت نامه هاي اداري
2- ثبت تقاضاها
3- راهنمايي محل ارجاع نامه ها
4-ارائه شماره نامه های ثبت شده
5- ارائه سوابق اداری به افراد مسئول
6- پاسخ به ارباب رجوع درخصوص نامه ها

بايگانی اداری - کليه نامه ها خدمات کامپيوتری - حضوروغياب پرسنل و وارد نمودن مرخصی - صدور انواع احكام تحريرات رايانه اي -تحرير نامه هاي پيش نويس شده توسط مسئولين


مسئول دفتررياست :

1- جوابگويی به تلفن ها وارباب رجوع
2- هماهنگی جلسات
3- فاکس نامه های فوری

واحدهاي خارج ازدانشكده
 
1-جمع آوری نامه ها ، تهيه کپی ،تفکيک نامه ها ،و ارسال آن به واحدهای دانشگاه علوم پزشکی دفاتــرگروههای آموزشی درمانــی و بيمارستانهــا ی درسطح شهر
2- ارسال نامه به ادارات غير دانشگاهی درصورت نياز 3- ارسال ومراسلات نامه های پستی
 
- ارسال ومراسلات واحدهاي داخلي دانشكده - ارسال نامه های کليه واحدهای داخلی دانشکده و واحدهای کم مسافت - جمع آوری نامه ها درساعتهای اول کاری و بصورت موردی و ساعتهای آخروقت اداری - انجام امور فوری

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-22 9:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ