مراحل دفاع ازپايان نامه :

 1. پس از نگارش پايان نامه بر طبق متد نگارش پايان نامه موجود در کتابخانه و مطالعه و تاييد آن توسط اساتيد راهنما، پيش نويس پايان نامه همراه با نامه درخواست تعيين استاد داور از طرف اساتيد راهنما به معاونت پژوهشی تحويل گردد.
 2.  نامه درخواست اساتيد داور از طرف معاون پژوهشی در شورای پژوهشی دانشکده مطرح و حداقل 2 نفر استاد داور جهت داوری پايان نامه با توجه به موضوع پايان نامه انتخاب خواهد شد.
 3.  پس از تعيين استاد داور مکاتبات لازم از طرف معاونت پژوهشی انجام شده و نامه های مربوطه به همراه پيش نويس پايان نامه به اساتيد داور به صورت محرمانه ارجاع می گردد.
 4.   فرصت در نظر گرفته شده جهت داوری پايان نامه 3 هفته می باشد.
 5.  پس از کامل شدن روند داوری، موارد مطرح شده از طرف اساتيد داور که به معاون پژوهشی ارسال گرديده و يا به خود دانشجو تذکر داده می شود می بايست توسط دانشجو و با راهنمايی اساتيد راهنما بررسی و تصحيح شود و چنانچه نياز به پاسخگويی باشد از طريق معاونت پژوهشی مکاتبات لازم انجام پذيرد.
 6.  پس از تکميل و تصحيح پايان نامه و جلب رضايت اساتيد داور از ايشان مجوز دفاع اخذ می گردد.
 7.  جهت برگزاری جلسه دفاع گذراندن تمام واحد های تئوری و عملی و سپری شدن زمان يک سال ازتاريخ تصويب پايان نامه و يا با تائيد اساتيد راهنما 10ماه ضروری می باشد.
 8. به منظور تحصيل اطمينان، معاونت پژوهشی نامه کنترل واحد دانشجو را به معاونت آموزشی ارسال نموده و پس از دریافت پاسخ، دانشجو می تواند اقدام به تعيين جلسه دفاع نمايد.
 9.   پس از مشخص شدن زمان دفاع دعوت نامه مربوطه از طرف معاونت پژوهشی به اساتيد راهنما  و اساتید داور ارسال می گردد.
 10.  دعوت عمومی جهت شرکت درجلسه دفاع توسط دانشجو در تابلوهای اعلانات  و وب سایت دانشکده انجام می شود.
 11.  جهت چگونگی ارائه پايان نامه در جلسه دفاع با اساتيد راهنما هماهنگی لازم بعمل آيد.
 12.  پايان نامه طبق روالی که در بخش ارزشيابی پايان نامه آمده است ارزشيابی می گردد.
 13.  پس از ارزشيابی پايان نامه و اعلام نمره، سوگند نامه داروسازی توسط دانشجو در مقابل قرآن مجيد قرائت و امضاء شده و سپس هيئت ممتحنه نيز آن را امضاء می نمايند.
 14.  صورتجلسه دفاع پايان نامه توسط معاونت پژوهشی تنظيم و به امضاء هيئت ممتحنه و همچنين شخص دانشجو می رسد.
 15.  پس از گرفتن مجوز صحافی پايان نامه از اساتيد راهنما، اساتيد داور و معاون پژوهشی دانشکده، پايان نامه بايد طبق قوانين مندرج در متد نگارش پايان نامه که درکتابخانه دانشکده داروسازی موجود است صحافی گردد. استفاده از دو طرف کاغذ در پايان نامه صحافی شده بلامانع می باشد.
 16. جهت هر یک از اساتيد راهنما يک پايان نامه صحافی شده و واحد کتابخانه دو پایان نامه صحافی شده در نظر گرفته شود.
 17. همچنین به اساتيد داور، معاونت پژوهشی و واحد کتابخانه فايل PDF پايان نامه بر روی CD تحویل می گردد.
 18. دانشجو بايد پس از صحافی پايان نامه و تاييد آن توسط اساتيد راهنما، اساتيد داور، معاونت پژوهشی و رياست دانشکده, فرم مربوط به تحويل پايان نامه از معاونت پژوهشی دريافت و در مقابل تحويل پايان نامه امضاء های مربوطه را اخذ نمايد.
 19. فرم تکميل شده به معاونت پژوهشی عودت داده شود.
 20.  نمره پايان نامه از طرف معاونت پژوهشی پس از تحويل فرم تکميل شده ذکر شده در بند 19 به معاونت آموزشی اعلام می گردد. دانشجو بايد مراتب فارغ التحصيلی خود را از طريق معاونت آموزشی دنبال کند.
 21. لازم به تذکر است که دانشجویان قبل از تهیه و چاپ پایان نامه ، جهت تدوین به سرکار خانم کشاورز در کتابخانه دانشکده مراجعه فرمایند. 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-23 9:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ