نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse مگامنو دانشکده داروسازیمگامنو دانشکده داروسازی
معرفی دانشکده
آموزش
پژوهش
خدمات
کتابخانه
کلینیک / داروخانه
ارتباط با ما
Collapse دانشکده داروسازیدانشکده داروسازی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی دانشکده</span>معرفی دانشکده
درباره دانشکده
ریاست
معاونت ها
اعضاء هیات علمی
واحد فناوری اطلاعات
مراکز تحقیقاتی
معرفی دانشکده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش</span>آموزش
آموزش مجازی
گروه های آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهش</span>پژوهش
نیش دارو
کمیته تحقیقات دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات</span>خدمات
مدیریت دانش
مجله دانشکده داروسازی شیراز
فرم ها و چک لیست ها
آموزش کارکنان
صندوق قرض الحسنه دانشکده
باغچه گیاهان دارویی
خدمات الکترونیک
صیانت از حقوق شهروندی
رسیدگی به شکایات
کتابخانه الکترونیک دانشکده داروسای
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابخانه</span>کتابخانه
کتابخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کلینیک / داروخانه</span>کلینیک / داروخانه
داروخانه های آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتباط با ما</span>ارتباط با ما
تماس با ما
تلفن های دانشکده
Collapse معاونت هامعاونت ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت آموزشی</span>معاونت آموزشی
درباره معاونت آموزشی
آموزش داروسازی عمومی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور هیات علمی</span>امور هیات علمی
آیین نامه
ارزشیابی
فرم های جاری
کمیته ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">استعداد های درخشان</span>استعداد های درخشان
درباره استعداد های درخشان
معرفی
سرپرست دفتر
دانشجویان عضو مرکز
المپیاد درون دانشکده ای
بازدیدها و کارگاه ها
جدول برنامه عملیاتی
خدمات
اهداف
شرایط عضویت
ادامه عضویت
تسهیلات
فرم ها و آیین نامه ها
پیوندهای مفید
تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر توسعه آموزش (EDO)</span>دفتر توسعه آموزش (EDO)
معرفی دفتر توسعه آموزش (EDO)
درباره دفتر توسعه آموزش
برنامه و طرح دروس
ارزیابی درونی
فرم ها و راهنماها
روش های تدریس
مراحل صدور گواهی اساتید
روش های ارزشیابی در آموزش
پیوندهای مفید
آیین نامه اجرایی " پوشش مناسب و اخلاق حرفه ای "
نرم افزار "سبا"
پیوندهای مفید
ثبت درخواست دانشجو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت تحقیقات و فناوری</span>معاونت تحقیقات و فناوری
درباره معاونت و تحقیقات فناوری
اولویت های پژوهشی دانشکده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین نامه ها و فرمهای داخلی</span>آیین نامه ها و فرمهای داخلی
درباره آیین نامه ها و فرمهای داخلی
فرم پروپوزال پایان نامه
مراحل اخذ پایان نامه
مراحل دفاع از پایان نامه
روش ارزیابی پایان نامه
سوگندنامه دانش آموختگی
مراحل ثبت پایان نامه در پژوهشیار
چک لیست نمره مربوط به مقاله
پرسشنامه ها و فرم های دانشگاه
راهنمای پژوهشیار-محیط مجری
تالیفات هیئت علمی دانشکده
پیوندهای مفید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت پشتیبانی</span>معاونت پشتیبانی
درباره معاونت پشتیبانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره امور عمومی</span>اداره امور عمومی
درباره اداره امور عمومی
دبیرخانه دانشکده
حفاظت فیزیکی
تلفنخانه مرکزی دانشکده
تدارکات
نقلیه
واحد فنی و تاسیسات
خدمات
اداره حسابداری
کمیته ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت تحصیلات تکمیلی</span>معاونت تحصیلات تکمیلی
درباره معاونت تحصیلات تکمیلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت و کارکنان</span>مدیریت و کارکنان
درباره مدیریت و کارکنان
کارکنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رشته ها و مقاطع تحصیلی</span>رشته ها و مقاطع تحصیلی
درباره رشته ها و مقاطع تحصیلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بیوتکنولوژی دارویی</span>بیوتکنولوژی دارویی
برنامه آموزشی
دستیاران
فارغ التحصیلان
پایان نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">داروسازی سنتی</span>داروسازی سنتی
برنامه آموزشی
دستیاران
فارغ التحصیلان
پایان نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شیمی دارویی</span>شیمی دارویی
برنامه آموزشی
دستیاران
فارغ التحصیلان
پایان نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فارماسیوتیکس</span>فارماسیوتیکس
برنامه آموزشی
دستیاران
فارغ التحصیلان
پایان نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فارماکولوژی-توکسیکولوژی</span>فارماکولوژی-توکسیکولوژی
برنامه آموزشی
دستیاران
دانشجویان ارشد
فارغ التحصیلان
پایان نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نانوتکنولوژی دارویی</span>نانوتکنولوژی دارویی
برنامه آموزشی
دستیاران
فارغ التحصیلان
پایان نامه ها
داروسازی بالینی
فارما کوگنوزی
آیین نامه ها و مقررات آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شرح وظایف</span>شرح وظایف
معاون تحصیلات تکمیلی
نماینده تحصیلات تکمیلی گروه ها
کارشناس واحد
فرآیندها و راهنماها
فرمها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شوراها</span>شوراها
شورای تحصیلات تکمیلی
شورای دستیاران
پیوندهای مفید
تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت دانشجویی فرهنگی</span>معاونت دانشجویی فرهنگی
درباره معاونت دانشجویی فرهنگی
معرفی
کارکنان
ساختار سازمانی معاونت
فرم های مورد نیاز
منشور اخلاقی دانشکده
آیین نامه پوششی دانشکده داروسازی
پیوندهای مفید
Collapse ریاستریاست
مدیریت و کارکنان
اهداف و رسالت
برنامه عملیاتی 5 ساله
روابط عمومی
ارتباط با مدیر
ارسال پیام به ریاست
Collapse گروه آموزشیگروه آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه بیوتکنولوژی دارویی</span>گروه بیوتکنولوژی دارویی
معرفی گروه
مدیر گروه
اعضای هیئت علمی گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سوابق اعضای هیئت علمی گروه</span>سوابق اعضای هیئت علمی گروه
دکتر علی دهشهری
دکتر یونس قاسمی
دکتر شیوا همتی
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه
فعالیت های آموزشی گروه
فعالیت های پژوهشی گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه داروسازی بالینی</span>گروه داروسازی بالینی
درباره گروه داروسازی بالینی
معرفی گروه
مدیر گروه
اعضای هیئت علمی گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سوابق اعضای هیئت علمی گروه</span>سوابق اعضای هیئت علمی گروه
دکتر افسانه وزین
دکتر ایمان کریم زاده
دکتر لاله محمودی
فعالیت های آموزشی گروه
فعالیت های پژوهشی گروه
فعالیت های خدماتی گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه داروسازی سنتی</span>گروه داروسازی سنتی
درباره گروه داروسازی سنتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی گروه</span>معرفی گروه
تاریخچه
رسالت رشته
چشم انداز رشته
ارزش ها
اهداف کلی
نقش دانش آموخته
مدیر گروه
اعضای هیئت علمی گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سوابق اعضای هیئت علمی گروه</span>سوابق اعضای هیئت علمی گروه
دکتر عبدالعلی محقق زاده
دکتر محمدمهدی زرشناس
کارشناس آزمایشگاه
فعالیت های آموزشی گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اساتید همکار</span>اساتید همکار
اساتید و مدرسین گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه شیمی دارویی</span>گروه شیمی دارویی
درباره گروه شیمی دارویی
مدیر گروه
اعضای هیئت علمی گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سوابق اعضای هیئت علمی گروه</span>سوابق اعضای هیئت علمی گروه
دکتر حسین صادق پور
دکتر مهدی خوشنویس زاده
دکتر راضیه ثابت
دکتر سارا رسول امینی
دکتر زهرا رضایی
دکتر امیرحسین ساختمان
دکتر صغری خواب نادیده
اساتید پیشکسوت گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سوابق اساتید پیشکسوت گروه</span>سوابق اساتید پیشکسوت گروه
دکتر رامین میری
دکتر کتایون جاوید نیا
دکتر محمد حسین طبایی
کارشناسان آزمایشگاه
آزمایشگاه ها
سرورهای محاسباتی گروه
برنامه آموزشی گروه
فعالیت های آموزشی گروه
فعالیت های پژوهشی گروه
فرم های در خواست آنالیز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه فارماسیوتیکس</span>گروه فارماسیوتیکس
درباره گروه فارماسیوتیکس
مدیر گروه
اعضای هیئت علمی گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سوابق اعضای هیئت علمی گروه</span>سوابق اعضای هیئت علمی گروه
دکتر فاطمه احمدی
دکتر امیر آزادی
دکتر غلامحسین یوسفی
دکتر سعید دانش آموز
دکتر محمد صادق سیافان
دکتر سلیمان محمدی سامانی
دکتر هاجر اشرافی
دکتر هاشم منتصری
دکتر شهره علی پور
کارشناسان آزمایشگاه
آزمایشگاه ها
فعالیت های آموزشی گروه
فعالیت های پژوهشی گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه فارماکوگنوزی</span>گروه فارماکوگنوزی
درباره گروه فارماکوگنوزی
مدیر گروه
اعضای هیئت علمی گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سوابق اعضای هیئت علمی گروه</span>سوابق اعضای هیئت علمی گروه
دکترمحمود رضا معین
دکتر آزاده حامدی
دکتر سید حسن سراج
دکتر عبدالعلی محقق زاده
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه ها
فعالیت های آموزشی گروه
فعالیت های پژوهشی گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه فارماکولوژی توکسیکولوژی</span>گروه فارماکولوژی توکسیکولوژی
درباره گروه فارماکولوژی توکسیکولوژی
مدیر گروه
اعضای هیئت علمی گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سوابق اعضای هیئت علمی گروه</span>سوابق اعضای هیئت علمی گروه
دکتر محمد جواد خشنود
دکتر اکرم جمشیدزاده
دکتر مرضیه راشدی نیا
دکتر نگار فیروزآبادی
دکتر افشین محمدی بردبری
دکتر حسین نیک نهاد
کارشناسان آزمایشگاه
آزمایشگاه ها
فعالیت های آموزشی گروه
فعالیت های پژوهشی گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه کنترل کیفیت دارویی</span>گروه کنترل کیفیت دارویی
درباره گروه کنترل کیفیت دارویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی گروه</span>معرفی گروه
تاریخچه
ارزش ها
اهداف کلی
استراتژی آموزشی
نقش دانش آموخته
مدیر گروه
اعضای هیئت علمی گروه
کارشناس
آزمایشگاه
فعالیت های آموزشی گروه
فعالیت های پژوهشی گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه نانوتکنولوژی دارویی</span>گروه نانوتکنولوژی دارویی
درباره گروه نانوتکنولوژی دارویی
معرفی گروه
مدیر گروه
اعضای هیئت علمی گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سوابق اعضای هیئت علمی گروه</span>سوابق اعضای هیئت علمی گروه
دکتر علی محمد تمدن
دکتر سمیرا السادات ابوالمعالی
دکتر الهام هائم
دکتر صدیقه برنده
فعالیت های آموزشی گروه
فعالیت های پژوهشی گروه
کارشناس
آزمایشگاه
پمفلت
Collapse کتابخانه1کتابخانه1
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بروشور</span>بروشور
بروشور استفاده از کتابخانه
بروشورآموزشی
آیین نامه کتابخانه ها
فرآیندها
فرم سفارش مقاله
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارگاه های آموزشی</span>کارگاه های آموزشی
اعضای هیئت علمی
دانشجویان
پایگاه های اطلاعاتی تخصصی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">علم سنجی</span>علم سنجی
درباره علم سنجی
واحد علم سنجی
سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی
فهرست مجلات نامعتبر و جعلی
نوپا (نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران)
راهنماهای آموزشی
پرسش های متداول
منابع الکترونیکی رایگان
کتابخانه الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نرم افزار کتابخانه
گروه کتابخانه ها و تامین منابع علمی
پیوندهای مفید
کارکنان
گالری تصاویر کتابخانه
تازه های کتاب
خبرنامه
تماس با ما
نقشه سایت
Collapse داروخانه های آموزشیداروخانه های آموزشی
مدیریت داروخانه های آموزشی
کادر اجرایی داروخانه های آموزشی
جدول برنامه هیئت علمی
جدول برنامه دستیاران
شرکت های دارویی
کارآموزی داروخانه شهری
پیوندهای مفید
Collapse واحد فناوری اطلاعاتواحد فناوری اطلاعات
فرم ها و راهنماها
مطالب آموزشی
واحد اینترنت دانشگاه
پیوندهای مفید
Collapse طرح تکریمطرح تکریم
اهداف و رسالت کمیته
معرفی اعضاء
شرح وظایف مسئولین
منشور اخلاقی دانشکده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرایندهای واحدهای مختلف</span>فرایندهای واحدهای مختلف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرآیندهای مربوط به دانشکده داروسازی شیراز</span>فرآیندهای مربوط به دانشکده داروسازی شیراز
فرآیندهای واحد های مختلف
آزمایشگاه ها
واحد آموزش
واحد پژوهش
واحد پشتیبانی - بخش مالی
واحد پشتیبانی - بخش اداری
واحد پشتیبانی - بخش عمومی
واحد تحصیلات تکمیلی
واحد فرهنگی
واحد کتابخانه
واحد فناوری اطلاعات و وب سایت
فرآیند واحد آموزش
تحصیلات تکمیلی
واحد فرهنگی
آزمایشگاه ها
اداره مالی
پژوهشی
کتابخانه
امور اداری
امور عمومی
فرآیندهای کلیدی و برتر واحد
فرم ها
مراجع رسیدگی به شکایات
تیم مدیریت بحران
تلفن های دانشکده
پیوندهای مفید
Collapse نظام پیشنهاداتنظام پیشنهادات
دبیر کمیته مدیریت دانش
اعضای کمیته
ارسال پیشنهاد
پیگیری پیشنهاد
نظام پیشنهادها و قوانین
فرآیندها
فواید
تماس با ما
Collapse درباره دانشکدهدرباره دانشکده
مدیریت و کارکنان
اهداف و رسالت
برنامه عملیاتی 5 ساله
روابط عمومی
ارسال پیام به ریاست
Collapse درباره دانشکده 1درباره دانشکده 1
معرفی دانشکده داروسازی
کتابچه دانشکده
Collapse تلفن دانشکدهتلفن دانشکده
ریاست
واحد پشتیبانی و امور مالی
واحد آموزش
واحد پژوهش و کتابخانه
واحد فرهنگی
اعضای هیئت علمی
آزمایشگاه ها
مراکز تحقیقاتی
Collapse آموزش کارکنان1آموزش کارکنان1
مسئول آموزش ضمن خدمت
دوره های آموزشی در حال اجرا
بخشنامه ها
واحد آموزش ضمن خدمت
کارنامه آموزش ضمن خدمت
فرم ها
پمفلت های آموزشی
Collapse درباره دانشکده داروسازی_1درباره دانشکده داروسازی_1
معرفی دانشکده
آموزش
پژوهش
خدمات
کتابخانه
کلینیک / داروخانه
ارتباط با ما
Collapse مگامنو دانشکده داروسازی-بک آپمگامنو دانشکده داروسازی-بک آپ
معرفی دانشکده
آموزش
پژوهش
خدمات
کتابخانه
کلینیک / داروخانه
ارتباط با ما
Collapse بک اپ مگامنو دانشکده داروسازی_1بک اپ مگامنو دانشکده داروسازی_1
معرفی دانشکده
آموزش
پژوهش
خدمات
کتابخانه
کلینیک / داروخانه
ارتباط با ما
Collapse بک آپ دانشکده داروسازی_980814بک آپ دانشکده داروسازی_980814
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی دانشکده</span>معرفی دانشکده
درباره دانشکده
ریاست
معاونت ها
اعضاء هیات علمی
واحد فناوری اطلاعات
مراکز تحقیقاتی
معرفی دانشکده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش</span>آموزش
گروه های آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهش</span>پژوهش
نیش دارو
کمیته تحقیقات دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات</span>خدمات
نظام پیشنهادات
مجله دانشکده داروسازی شیراز
فرم ها و چک لیست ها
آموزش کارکنان
صندوق قرض الحسنه دانشکده
باغچه گیاهان دارویی
خدمات الکترونیک
صیانت از حقوق شهروندی
رسیدگی به شکایات
کتابخانه الکترونیک دانشکده داروسای
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابخانه</span>کتابخانه
کتابخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کلینیک / داروخانه</span>کلینیک / داروخانه
داروخانه های آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتباط با ما</span>ارتباط با ما
تماس با ما
تلفن های دانشکدهکلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal