رسیدگی به شکایات


سخن گفتن درباره ی خوبی، صـداقت، وفـاداری، پـاکیزگی، زدودن تبعیض و نابرابری بسیار شایسته و سزاوار است؛ اما تنها با بیـان و اظهار کردن واژه های زیبا و پرطمطراق، در عمـل حاصـلی بـه دسـت نمی آیـد. رفتـار خـوب و درسـت در عمـل سـنجیده مـی شـود .سازمانها می بایست برای شکایات ارزش قایل شوند و تشـخیص بدهنـد که رسیدگی مؤثر به شکایات منجر به شهرت آنها و مدیریت بهتـر سـازمان میگردد. نظام رسیدگی بـه شـکایات یـک شـیوه ی بـا اهمیـت بـرای مـدیریت ســازمانی در مســیر پاســخگویی بــه شــهروندان اســت، همچنــین شــکایات دیدگاه های ارزشمندی را برای بررسی عملکرد سـازمان و مـدیریت و هـدایت افرادی که در آن مشغول به فعالیت هستند فراهم میسـازد .اگــر در سـازمانی کــه فرهنگ سازمانی آن مخالف با پذیرش شکایت و شکات باشد، بـه رغـم داشـتن یک نظام خوب رسیدگی بـه شـکایات و کارمنـدان مـاهر، کارآمـدی آن نظـام رسیدگی به شکایات پایین خواهد بود. یک نظام و سیستم معیوب نیز میتواند مانع از کار یک سـازمان متعهـد و کارکنـان مـاهر آن گـردد . کارمنـدان فاقـد مهارت و تعهد برای رسیدگی درست به شـکایات، مـی تواننـد باعـث تضـعیف سازمان گردند.

منتظرنظرات، بیانات و شکایات شما عزیزان هستیم.
راه های ارتباطی با دانشکده داروسازی
:
1-کتبی: درج شکایات در فرم نظر سنجی یا تکمیل فرم رسیدگی به شکایات در سایت مرکز
2 - حضوری: ساختمان 5 دانشکده داروسازی، طبقه 2، آزمایشگاه سم شناسی
رابط کمیته رسیدگی به شکایات : خانم سیده اسماء نجیبی
3- تلفن یا پیامک: پیامک به شماره 50002070003334 و تلفن های 32424127-32424128 داخلی 238
4- ایمیل:
darosazi_tk@sums.ac.ir

 

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/12/27
تعداد بازدید:
951
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal